SLOSSBAU s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOSSBAU s.r.o.
Sídlo:
Vysokoškolákov 8556/33B
01008 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/56414/L
Od 24.3.2012, posledná zmena 16.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Roman Slyško
IČO:
46591095
DIČ:
2023470548

IČ DPH:

SK2023470548
Podľa §4, registrovaný od 15.2.2013
SK NACE (RÚZ):
81300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Roman Slyško (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma SLOSSBAU s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 5 504 593 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 440,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 24 471 EUR poklesol medziročne o 157 246 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,64% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 824,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 457,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 454,84%.

Absolútne ukazovatele

5 516 048 €

%

696 434 €

103,0 %

2 799 990 €

%

218 519 €

12,6 %

-801 361 €

%

Relatívne ukazovatele

12.65 %

-21,0 %

1.33

-2,3

0.87 %

-25,7 %

92.20 %

20,6 %

0.70

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 406 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 496 187 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 2 618 884 € %

Služby 2 189 275 € %

Pridaná hodnota 696 434 € 103,0 %
Osobné náklady 521 806 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 96 635 € 219,1 %
Opravné položky 8 201 € -11,0 %
Ostatné výnosy 7 422 € %

Iné prevádzkové náklady 38 587 € 69,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 38 627 € -79,3 %
HV z finančnej činnosti -14 156 € %
z toho Nákladové úroky 13 764 € %

HV pred zdanením 24 471 € -86,7 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení 24 471 € -86,5 %
EBITDA 135 262 € -37,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 799 990 € %

 
Neobežný majetok 922 894 € 214,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 671 956 € 128,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 250 938 € 100,0 %
 
Obežný majetok 1 876 610 € %

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 740 222 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 136 388 € %

 
Časové rozlíšenie 486 € -76,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 799 990 € %

 
Vlastné imanie
218 519 € 12,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 430 588 € 0,0 %
HV minulých rokov -241 540 € 42,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 24 471 € -86,5 %
 
Záväzky 2 581 471 € %

Dlhodobé záväzky -122 040 € %
Krátkodobé záväzky 2 582 192 € %

Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 96 265 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 25 054 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?