Loading

ENCINGER SK s. r. o.

Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENCINGER SK s. r. o.
Sídlo:
Jadranská 13
84101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/84352/B
Od 27.9.2012, posledná zmena 2.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Dušan Encinger
IČO:
46856382
DIČ:
2023604957

IČ DPH:

SK2023604957
Podľa §4, registrovaný od 22.10.2012
SK NACE (RÚZ):
10390 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Dušan Encinger (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma ENCINGER SK s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 100 825 768 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 630 162 EUR poklesol medziročne o 1 995 490 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,69%.

Absolútne ukazovatele

101 306 700 €

19,9 %

8 365 672 €

13,4 %

68 900 323 €

14,0 %

15 241 364 €

4,3 %

14 324 633 €

7,5 %

Relatívne ukazovatele

8.30 %

-1,2 %

2.32

-0,3

0.91 %

-3,4 %

77.88 %

2,0 %

0.51

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 015 235 € 9,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 89 810 533 € 32,5 %
Zmena stavu zásob -286 631 € -105,7 %
Aktivácia 10 138 € -93,1 %
Náklady na predaj tovaru 7 472 206 € 10,6 %
Náklady na materiál, energie 74 859 578 € 22,5 %
Služby 9 851 819 € 26,3 %
Pridaná hodnota 8 365 672 € 13,4 %
Osobné náklady 3 612 626 € 27,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 582 619 € -23,0 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 161 032 € 42,9 %
Iné prevádzkové náklady 538 650 € 52,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 792 809 € 0,9 %
HV z finančnej činnosti -2 799 401 € %
z toho Nákladové úroky 1 559 118 € %

HV pred zdanením 993 408 € -71,2 %
Daň 363 246 € -55,7 %
HV po zdanení 630 162 € -76,0 %
EBITDA 4 375 428 € 1,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
68 900 323 € 14,0 %
 
Neobežný majetok 1 018 707 € -26,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 018 707 € -26,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 67 838 583 € 14,9 %
Zásoby 40 673 544 € 17,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 26 048 180 € 13,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 116 859 € -26,8 %
 
Časové rozlíšenie 43 033 € -26,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 68 900 323 € 14,0 %
 
Vlastné imanie
15 241 364 € 4,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 970 269 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 635 933 € 32,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 630 162 € -76,0 %
 
Záväzky 53 494 934 € 17,0 %
Dlhodobé záväzky 14 344 € -19,6 %
Krátkodobé záväzky 23 292 445 € 22,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 30 100 513 € 12,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 87 632 € 12,1 %
 
Časové rozlíšenie 164 025 € 21,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?