Loading

Gartner Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Bratislava Trucking, s. r. o.
  • Bratislava Traction, s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Gartner Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Slovnaftská cesta 102
82107 Bratislava-Podunajské Biskupice
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/87554/B
Od 21.2.2013, posledná zmena 30.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Gabriel Vörös
IČO:
47034122
DIČ:
2023709732

IČ DPH:

SK2023709732
Podľa §4, registrovaný od 2.2.2018
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
339 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Gartner Transport Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 05/2022 do 04/2023 podaná 20.07.2023 ako riadna.

Firma Gartner Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 491 316 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,46%. Dosiahnutá strata 571 545 EUR sa prehĺbila medziročne o 536 779 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 32,74%.

Absolútne ukazovatele

48 419 109 €

18,9 %

9 577 717 €

22,6 %

5 471 667 €

-15,6 %

266 119 €

-68,2 %

435 966 €

-49,3 %

Relatívne ukazovatele

21.53 %

0,7 %

1.07

-0,1

-10.45 %

-9,9 %

95.14 %

8,0 %

1.02

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 5/2022 do 4/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 491 316 € 18,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 15 983 247 € 34,2 %
Služby 18 930 352 € 6,1 %
Pridaná hodnota 9 577 717 € 22,6 %
Osobné náklady 8 949 200 € 32,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 18 725 € -66,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 927 759 € 24,6 %
Iné prevádzkové náklady 5 091 026 € 19,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -553 475 € %
HV z finančnej činnosti -22 799 € -6,7 %
z toho Nákladové úroky 4 784 € %

HV pred zdanením -576 274 € %
Daň -4 729 € 94,2 %
HV po zdanení -571 545 € %
EBITDA -534 750 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 471 667 € -15,6 %
 
Neobežný majetok 36 018 € -34,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 36 018 € -34,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 945 279 € -17,5 %
Zásoby 323 345 € -14,8 %
Dlhodobé pohľadávky 90 397 € 5,2 %
Krátkodobé pohľadávky 3 744 003 € -19,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 787 534 € -12,6 %
 
Časové rozlíšenie 490 370 € 12,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 471 667 € -15,6 %
 
Vlastné imanie
266 119 € -68,2 %
Základné imanie 339 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 233 900 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 735 236 € -2,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -571 545 € %
 
Záväzky 5 205 548 € -7,8 %
Dlhodobé záväzky 9 016 € 5,3 %
Krátkodobé záväzky 4 909 286 € -10,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 287 246 € 86,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?