CERAMIC HOUSES EU, s.r.o.

Historický názov:
  • DZF s.r.o.
  • Primafit s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CERAMIC HOUSES EU, s.r.o.
Sídlo:
Ľ. Podjavorinskej 8
98401 Lučenec
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/34789/S
Od 8.5.2013, posledná zmena 4.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Gubányiová
  • Marek Beňuš
IČO:
47084065
DIČ:
2023764831

IČ DPH:

SK2023764831
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2019
SK NACE (RÚZ):
43390 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
Základné imanie:
1 007 664 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • GAMA-ART, s.r.o. (70,06%)
  • Ing. Eva Gubányiová (14,97%)
  • Marek Beňuš (14,97%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.02.2024 ako riadna.

Firma CERAMIC HOUSES EU, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 7 744 077 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 248 802 EUR vzrástol medziročne o 16 656 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,28% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 28,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 168,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,82%.

Absolútne ukazovatele

8 391 336 €

14,6 %

2 826 894 €

10,8 %

4 820 262 €

57,2 %

1 941 753 €

14,7 %

1 906 791 €

101,9 %

Relatívne ukazovatele

36.50 %

0,0 %

1.32

0,2

5.16 %

-2,4 %

59.72 %

14,9 %

2.09

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 515 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 743 562 € 10,7 %
Zmena stavu zásob 319 671 € 110,2 %
Aktivácia 100 393 € 138,0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 1 971 109 € -28,4 %
Služby 3 366 138 € 168,0 %
Pridaná hodnota 2 826 894 € 10,8 %
Osobné náklady 2 141 624 € -1,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 131 446 € 31,9 %
Opravné položky 70 293 € %

Ostatné výnosy 98 967 € -22,8 %
Iné prevádzkové náklady 179 170 € 204,2 %
Zisk z predaja majetku 30 216 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 433 544 € 34,2 %
HV z finančnej činnosti -70 086 € -219,6 %
z toho Nákladové úroky 56 471 € 271,9 %
HV pred zdanením 363 458 € 20,7 %
Daň 114 656 € 65,9 %
HV po zdanení 248 802 € 7,2 %
EBITDA 534 774 € 26,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
4 820 262 € 57,2 %
 
Neobežný majetok 1 692 868 € 71,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 681 943 € 71,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 425 € -16,9 %
Dlhodobý finančný majetok 6 500 € 160,0 %
 
Obežný majetok 3 189 522 € 53,5 %
Zásoby 572 146 € 194,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 559 988 € 41,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 57 388 € -24,1 %
 
Časové rozlíšenie -62 128 € %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 820 262 € 57,2 %
 
Vlastné imanie
1 941 753 € 14,7 %
Základné imanie 1 007 664 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 250 179 € 0,0 %
HV minulých rokov 435 108 € 114,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 248 802 € 7,2 %
 
Záväzky 2 878 509 € 109,5 %
Dlhodobé záväzky 18 395 € 72,9 %
Krátkodobé záväzky 1 220 595 € 109,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 580 571 € %

Bankové úvery krátkodobé 8 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 58 940 € -29,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?