Loading

Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Spoločnosť pre skladovanie, a.s.
Sídlo:
Trakovice 461
91933 Trakovice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10607/T
Od 4.9.2013, posledná zmena 28.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Bilohuščin
  • Ing. Peter Kamenický
  • Mgr. Ing. Silvia Horváthová
IČO:
47400781
DIČ:
2023843382

IČ DPH:

SK2023843382
Podľa §4, registrovaný od 14.10.2013
SK NACE (RÚZ):
52100 Skladovanie a uskladňovanie
Základné imanie:
71 524 700 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Spoločnosť pre skladovanie, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 31 485 240 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 595 319 EUR poklesol medziročne o 110 419 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,25% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,48%.

Absolútne ukazovatele

32 045 083 €

13,0 %

6 128 386 €

-8,1 %

101 298 588 €

7,4 %

90 402 746 €

2,0 %

38 115 247 €

13,6 %

Relatívne ukazovatele

19.46 %

-4,1 %

8.16

-1,9

2.56 %

-0,3 %

10.76 %

4,8 %

6.28

-7,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 485 240 € 11,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 15 675 € -11,1 %
Služby 25 341 179 € 17,4 %
Pridaná hodnota 6 128 386 € -8,1 %
Osobné náklady 750 575 € 13,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 243 501 € -1,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 9 499 € -29,0 %
Iné prevádzkové náklady 280 065 € -1,8 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 863 744 € -17,3 %
HV z finančnej činnosti 549 584 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 413 328 € -3,6 %
Daň 818 009 € -2,1 %
HV po zdanení 2 595 319 € -4,1 %
EBITDA 5 107 245 € -11,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
101 298 588 € 7,4 %
 
Neobežný majetok 55 964 919 € -3,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 55 825 229 € -3,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 139 690 € 1,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 45 036 357 € 24,9 %
Zásoby 14 332 € -0,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 301 634 € 12,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 41 720 391 € 26,1 %
 
Časové rozlíšenie 297 312 € 256,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 101 298 588 € 7,4 %
 
Vlastné imanie
90 402 746 € 2,0 %
Základné imanie 71 524 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 743 153 € 3,2 %
HV minulých rokov 7 539 574 € 26,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 595 319 € -4,1 %
 
Záväzky 10 895 842 € 92,4 %
Dlhodobé záväzky 3 631 813 € 20,9 %
Krátkodobé záväzky 7 218 422 € 178,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 45 607 € -32,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?