Loading

SPOLCHEMIE SK, s. r. o.

Historický názov:
  • M - CHEMEX s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SPOLCHEMIE SK, s. r. o.
Sídlo:
Gagarinova 7/A
82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/92623/B
Od 3.10.2013, posledná zmena 19.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Tamchyna, MBA
  • Ing. Jaromír Florián
  • Ing. Pavel Pleva
  • Mgr. Jan Křička
IČO:
47454750
DIČ:
2023920393

IČ DPH:

SK7120001768
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Základné imanie:
600 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • SPOLCHEMIE Distribution, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.06.2023 ako riadna.

Firma SPOLCHEMIE SK, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 68 211 699 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 159,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 67 124 EUR vzrástol medziročne o 63 503 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 214,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 274,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 100,81%.

Absolútne ukazovatele

107 839 779 €

231,3 %

596 963 €

144,5 %

9 009 373 €

10,5 %

756 175 €

12,7 %

715 673 €

-4,2 %

Relatívne ukazovatele

0.88 %

-0,1 %

2.48

0,4

0.75 %

0,7 %

91.61 %

-0,2 %

0.54

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 68 211 699 € 215,7 %
Zmena stavu zásob 2 162 219 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 60 093 552 € 214,6 %
Služby 9 683 403 € 274,9 %
Pridaná hodnota 596 963 € 144,5 %
Osobné náklady 240 502 € 100,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 30 333 606 € %

Iné prevádzkové náklady 30 337 090 € %

Zisk z predaja majetku 32 389 € 235,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 385 366 € 189,7 %
HV z finančnej činnosti -263 699 € -228,8 %
z toho Nákladové úroky 291 022 € 70,1 %
HV pred zdanením 121 667 € 130,2 %
Daň 54 543 € 10,8 %
HV po zdanení 67 124 € %

EBITDA 352 977 € 186,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 009 373 € 10,5 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 006 782 € 10,4 %
Zásoby 4 503 898 € 167,1 %
Dlhodobé pohľadávky 67 461 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 231 853 € -57,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 203 570 € 83,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 591 € 270,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 009 373 € 10,5 %
 
Vlastné imanie
756 175 € 12,7 %
Základné imanie 600 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 681 € 36,2 %
HV minulých rokov 88 370 € 32,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 67 124 € %

 
Záväzky 8 253 198 € 10,3 %
Dlhodobé záväzky 0 € 0 %
Krátkodobé záväzky 1 818 548 € 46,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 6 407 691 € 3,9 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 26 959 € -64,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?