Loading

INTERAGROS, a. s.

Historický názov:
  • INTERAGROS VP, a.s.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INTERAGROS, a. s.
Sídlo:
Piešťanská 3
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10745/T
Od 28.2.2014, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Zoltán Pivoda
  • Tomáš Bartal
  • Vladimír Tvaroška
IČO:
47681659
DIČ:
2024074855

IČ DPH:

SK2024074855
Podľa §4, registrovaný od 30.6.2014
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
4 025 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma INTERAGROS, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 387 559 605 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 17,57%. Dosiahnutá strata je 3 791 645 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,6% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 380 616 355 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 506 285 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 13,8%.

Absolútne ukazovatele

389 966 751 €

-17,6 %

9 617 786 €

-34,4 %

106 239 438 €

-24,3 %

9 895 663 €

-25,2 %

-4 089 002 €

-268,2 %

Relatívne ukazovatele

2.48 %

-0,6 %

2.02

-0,6

-3.57 %

-5,7 %

90.69 %

0,1 %

0.66

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 380 616 355 € -18,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 943 250 € 148,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 378 110 070 € -12,5 %
Náklady na materiál, energie 1 114 233 € 0,1 %
Služby 10 090 385 € -7,7 %
Pridaná hodnota 9 617 786 € -34,4 %
Osobné náklady 4 753 379 € -13,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 641 088 € 6,9 %
Opravné položky -11 364 419 € -200,2 %
Ostatné výnosy 2 336 458 € -27,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 933 831 € -59,8 %
Zisk z predaja majetku 35 973 € 110,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 653 469 € -48,2 %
HV z finančnej činnosti -4 293 926 € -235,7 %
z toho Nákladové úroky 3 782 210 € 238,0 %
HV pred zdanením -1 640 457 € -142,7 %
Daň 2 151 188 € 133,6 %
HV po zdanení -3 791 645 € -229,7 %
EBITDA -6 114 285 € -181,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
106 239 438 € -24,3 %
 
Neobežný majetok 18 893 885 € 30,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 991 555 € -9,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 132 825 € -39,3 %
Dlhodobý finančný majetok 7 769 505 € %

 
Obežný majetok 87 219 735 € -30,5 %
Zásoby 26 913 944 € -65,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 60 199 536 € 34,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 106 255 € %

 
Časové rozlíšenie 125 818 € -67,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 106 239 438 € -24,3 %
 
Vlastné imanie
9 895 663 € -25,2 %
Základné imanie 4 025 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 750 515 € 14,1 %
HV minulých rokov 5 911 793 € 97,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 791 645 € -229,7 %
 
Záväzky 96 158 909 € -24,2 %
Dlhodobé záväzky 285 204 € %

Krátkodobé záväzky 31 987 688 € 8,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 586 401 € -12,7 %
Bankové úvery krátkodobé 59 262 001 € -35,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 37 615 € -84,5 %
 
Časové rozlíšenie 184 866 € -26,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?