Nisaz s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nisaz s.r.o.
Sídlo:
Pražská 6/11
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/37891/N
Od 7.10.2014, posledná zmena 29.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Paulovič
IČO:
47923369
DIČ:
2024148445

IČ DPH:

SK2024148445
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2015
SK NACE (RÚZ):
43390 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
Základné imanie:
15 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Igor Paulovič (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 18.03.2023 ako riadna.

Firma Nisaz s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 3 184 646 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 202,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 98 158 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 179,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 253,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 28,2%.

Absolútne ukazovatele

3 186 571 €

200,3 %

181 632 €

71,6 %

921 842 €

24,8 %

127 569 €

%

126 786 €

%

Relatívne ukazovatele

5.70 %

-4,4 %

6.08

3,5

10.65 %

11,0 %

86.16 %

-9,9 %

1.05

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 876 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 150 770 € 199,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 1 283 471 € 179,0 %
Služby 1 719 543 € 253,2 %
Pridaná hodnota 181 632 € 71,6 %
Osobné náklady 29 872 € -28,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 13 574 € -10,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 925 € -46,4 %
Iné prevádzkové náklady 2 702 € -93,7 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 137 409 € %

HV z finančnej činnosti -12 536 € -178,8 %
z toho Nákladové úroky 5 890 € 172,9 %
HV pred zdanením 124 873 € %

Daň 26 715 € 154,3 %
HV po zdanení 98 158 € %

EBITDA 150 983 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
921 842 € 24,8 %
 
Neobežný majetok 24 630 € -31,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 630 € -31,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 833 550 € 54,2 %
Zásoby 90 241 € -49,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 728 533 € 111,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 776 € -15,7 %
 
Časové rozlíšenie 63 662 € -60,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 921 842 € 24,8 %
 
Vlastné imanie
127 569 € %

Základné imanie 15 000 € 200,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € -95,2 %
HV minulých rokov 13 911 € -14,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 98 158 € %

 
Záväzky 794 273 € 12,0 %
Dlhodobé záväzky 23 847 € -30,3 %
Krátkodobé záväzky 662 570 € -1,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 107 856 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?