Loading

Dr.Max 100 s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dr.Max 100 s.r.o.
Sídlo:
Moldavská cesta 8/A
04011 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/37295/V
Od 7.5.2015, posledná zmena 1.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Emil Huraj, MBA
  • Ing. Jaroslav Kypr
  • Ing. Juraj Bóna
  • Ing. Marián Jánoš, MBA
IČO:
48115860
DIČ:
2120075936

IČ DPH:

SK7120000195
Podľa §4b, registrovaný od 1.5.2017
SK NACE (RÚZ):
47730 Lekárne
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Dr.Max Holding SK, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma Dr.Max 100 s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 154 575 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 857 224 EUR poklesol medziročne o 337 644 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,02% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 137 287 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 883 469 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,29%.

Absolútne ukazovatele

36 592 068 €

18,9 %

2 110 661 €

%

14 447 906 €

25,8 %

3 745 589 €

29,7 %

1 893 445 €

53,8 %

Relatívne ukazovatele

6.00 %

6,6 %

1.66

1,8

5.93 %

-4,5 %

74.08 %

-0,8 %

0.77

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 137 287 € 31,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 17 288 € -27,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 253 818 € 28,6 %
Náklady na materiál, energie 645 731 € 15,7 %
Služby 5 164 389 € -0,2 %
Pridaná hodnota 2 110 661 € %

Osobné náklady 1 272 350 € 6,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 808 449 € 1,8 %
Opravné položky -25 171 € -92,1 %
Ostatné výnosy 1 405 193 € -65,0 %
Iné prevádzkové náklady 157 486 € -15,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 282 716 € -23,0 %
HV z finančnej činnosti -125 908 € -37,6 %
z toho Nákladové úroky 11 961 € -58,9 %
HV pred zdanením 1 156 808 € -26,6 %
Daň 299 584 € -21,2 %
HV po zdanení 857 224 € -28,3 %
EBITDA 2 065 994 € -15,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 447 906 € 25,8 %
 
Neobežný majetok 2 450 930 € -4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 696 114 € 10,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 754 816 € -26,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 882 873 € 35,9 %
Zásoby 4 148 373 € 23,6 %
Dlhodobé pohľadávky 157 241 € 4,4 %
Krátkodobé pohľadávky 7 469 800 € 45,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 107 459 € 31,1 %
 
Časové rozlíšenie 114 103 € -39,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 447 906 € 25,8 %
 
Vlastné imanie
3 745 589 € 29,7 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 154 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 728 865 € 77,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 857 224 € -28,3 %
 
Záväzky 10 599 615 € 23,7 %
Dlhodobé záväzky 368 411 € -36,0 %
Krátkodobé záväzky 9 839 752 € 31,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 836 € -81,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 387 616 € -18,4 %
 
Časové rozlíšenie 102 702 € 282,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?