Loading

Packeta Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Zásielkovňa s. r. o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Packeta Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Kopčianska 3338/82A
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/105158/B
Od 10.7.2015, posledná zmena 11.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Daniel Tinz
  • Erich Čomor
IČO:
48136999
DIČ:
2120099014

IČ DPH:

SK2120099014
Podľa §4, registrovaný od 15.3.2016
SK NACE (RÚZ):
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
Základné imanie:
11 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Packeta s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.05.2023 ako riadna.

Firma Packeta Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 208 373 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 48,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 318 440 EUR vzrástol medziročne o 309 920 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 108,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 33,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 72,41%.

Absolútne ukazovatele

61 121 776 €

50,1 %

12 802 781 €

125,7 %

30 268 732 €

119,5 %

1 868 565 €

52,5 %

-6 306 888 €

-91,9 %

Relatívne ukazovatele

21.99 %

7,5 %

1.29

0,3

1.05 %

1,0 %

93.83 %

2,7 %

0.75

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 94 997 € 49,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 113 376 € 48,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 44 960 € -29,7 %
Náklady na materiál, energie 1 447 389 € 108,8 %
Služby 43 913 243 € 33,9 %
Pridaná hodnota 12 802 781 € 125,7 %
Osobné náklady 9 952 463 € 72,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 332 280 € %

Opravné položky 732 114 € %

Ostatné výnosy 298 464 € 101,4 %
Iné prevádzkové náklady 455 095 € 83,3 %
Zisk z predaja majetku 208 881 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 838 174 € 266,3 %
HV z finančnej činnosti -437 359 € -177,1 %
z toho Nákladové úroky 41 776 € 130,9 %
HV pred zdanením 400 815 € %

Daň 82 375 € 51,3 %
HV po zdanení 318 440 € %

EBITDA 1 961 573 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
30 268 732 € 119,5 %
 
Neobežný majetok 9 933 242 € 92,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 931 945 € 92,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 297 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 039 740 € 135,5 %
Zásoby 153 923 € %

Dlhodobé pohľadávky 328 808 € 296,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 484 569 € 143,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 072 440 € 97,5 %
 
Časové rozlíšenie 295 750 € 166,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 268 732 € 119,5 %
 
Vlastné imanie
1 868 565 € 52,5 %
Základné imanie 11 639 € 132,8 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 442 824 € 188,3 %
HV minulých rokov 95 662 € -86,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 318 440 € %

 
Záväzky 28 399 876 € 126,1 %
Dlhodobé záväzky 1 472 467 € %

Krátkodobé záväzky 25 852 112 € 136,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 461 167 € -48,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 614 130 € 61,1 %
 
Časové rozlíšenie 291 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?