Loading

OBI Slovakia s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OBI Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Hodonínska 25
84103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/105505/B
Od 1.8.2015, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Franz-Peter Tepaß
  • Christian Pfuhl
  • Ing. Ľudovít Gášpar
  • Krzysztof Jerzy Kotowski
IČO:
48258946
DIČ:
2120131651

IČ DPH:

SK2120131651
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2015
SK NACE (RÚZ):
47520 Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • OBI GmbH (99,0%)
  • OBI Smart Technologies GmbH (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma OBI Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 219 553 705 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 029 316 EUR vzrástol medziročne o 3 288 207 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,95% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 216 580 611 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 73 206 923 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 33%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,61%.

Absolútne ukazovatele

223 394 261 €

24,5 %

39 383 876 €

39,1 %

90 120 011 €

13,3 %

44 229 316 €

0,7 %

32 156 561 €

4,4 %

Relatívne ukazovatele

17.94 %

1,7 %

1.48

0,2

10.02 %

2,8 %

50.92 %

6,2 %

0.51

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 216 580 611 € 26,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 973 094 € 13,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 143 373 688 € 30,5 %
Náklady na materiál, energie 3 636 037 € -4,5 %
Služby 33 218 554 € 7,8 %
Pridaná hodnota 39 383 876 € 39,1 %
Osobné náklady 26 527 475 € 19,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 158 513 € 20,7 %
Opravné položky -24 369 € -102,1 %
Ostatné výnosy 3 707 022 € -32,4 %
Iné prevádzkové náklady 255 733 € -16,1 %
Zisk z predaja majetku 111 209 € 82,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 13 226 305 € 51,0 %
HV z finančnej činnosti -975 333 € -29,9 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 12 250 972 € 52,9 %
Daň 3 221 656 € 42,0 %
HV po zdanení 9 029 316 € 57,3 %
EBITDA 16 215 159 € 43,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
90 120 011 € 13,3 %
 
Neobežný majetok 15 586 515 € 1,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 166 929 € 9,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 419 586 € -11,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 74 181 141 € 16,6 %
Zásoby 51 860 392 € 15,2 %
Dlhodobé pohľadávky 2 376 708 € 24,2 %
Krátkodobé pohľadávky 18 776 437 € 18,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 167 604 € 41,7 %
 
Časové rozlíšenie 352 355 € -32,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 90 120 011 € 13,3 %
 
Vlastné imanie
44 229 316 € 0,7 %
Základné imanie 2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 33 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 029 316 € 57,3 %
 
Záväzky 43 173 212 € 27,7 %
Dlhodobé záväzky 127 389 € 11,2 %
Krátkodobé záväzky 37 282 744 € 25,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 763 079 € 42,3 %
 
Časové rozlíšenie 2 717 483 € 52,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?