NESS KE, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NESS KE, s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 8
04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/37939/V
Od 1.10.2015, posledná zmena 13.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Tomáš Futáš
  • Zuzana Želinská
IČO:
48325830
DIČ:
2120133103

IČ DPH:

SK2120133103
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2015
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
10 706 110 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Ness Technologies (East) B.V. (99,99%)
  • NESS USA, INC. (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma NESS KE, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 451 692 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,37%. Dosiahnutá strata je 211 515 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 66,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,38%.

Absolútne ukazovatele

31 468 218 €

16,4 %

23 012 520 €

5,0 %

13 938 327 €

-19,6 %

10 877 118 €

-23,6 %

7 896 444 €

-13,6 %

Relatívne ukazovatele

73.17 %

-7,9 %

1.12

0,0

-1.52 %

-1,8 %

21.96 %

4,1 %

4.33

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 451 692 € 16,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 153 099 € 7,8 %
Služby 8 286 073 € 66,6 %
Pridaná hodnota 23 012 520 € 5,0 %
Osobné náklady 20 621 375 € 2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 139 599 € 1,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 398 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 35 993 € -89,3 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 216 951 € 299,1 %
HV z finančnej činnosti -36 269 € -47,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 180 682 € %

Daň 1 392 197 € %

HV po zdanení -211 515 € %
EBITDA 2 356 550 € 64,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 938 327 € -19,6 %
 
Neobežný majetok 2 878 057 € -23,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 128 147 € -13,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 749 910 € -29,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 834 067 € -18,4 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 794 858 € -63,7 %
Krátkodobé pohľadávky 7 048 039 € 7,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 991 170 € -33,9 %
 
Časové rozlíšenie 226 203 € -16,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 938 327 € -19,6 %
 
Vlastné imanie
10 877 118 € -23,6 %
Základné imanie 10 706 110 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 339 083 € 95,3 %
HV minulých rokov 43 440 € -98,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -211 515 € %
 
Záväzky 2 947 944 € 2,0 %
Dlhodobé záväzky 215 324 € 11,3 %
Krátkodobé záväzky 2 255 703 € 11,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 476 917 € -29,4 %
 
Časové rozlíšenie 113 265 € -44,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?