Loading

TERNO real estate s.r.o.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TERNO real estate s.r.o.
Sídlo:
Bratská 3
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/107153/B
Od 31.10.2015, posledná zmena 11.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ľubomír Petrík
  • Mgr. František Paller
  • Ing. Maroš Straka
  • Stanislav Čajka
IČO:
50020188
DIČ:
2120151011

IČ DPH:

SK2120151011
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2015
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
68 305 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma TERNO real estate s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 216 106 387 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,13%. Dosiahnutá strata 8 913 214 EUR sa prehĺbila medziročne o 1 964 942 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,72% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 208 832 027 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 59 317 249 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 28%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 154,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,68%.

Absolútne ukazovatele

218 176 856 €

14,1 %

31 159 154 €

1,5 %

81 685 096 €

3,7 %

30 711 448 €

-11,1 %

-922 532 €

-183,8 %

Relatívne ukazovatele

14.42 %

-1,8 %

1.10

-0,1

-10.91 %

-2,1 %

62.40 %

6,2 %

0.37

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 208 832 027 € 13,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 274 360 € 28,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 232 340 € 10,5 %
Náklady na predaj tovaru 149 514 778 € 13,3 %
Náklady na materiál, energie 12 664 001 € 154,2 %
Služby 23 021 722 € 4,9 %
Pridaná hodnota 31 159 154 € 1,5 %
Osobné náklady 28 352 791 € 10,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 10 484 292 € 33,5 %
Opravné položky 7 962 € 105,1 %
Ostatné výnosy 1 602 946 € 205,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 445 604 € -32,9 %
Zisk z predaja majetku 46 793 € 12,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti -7 502 684 € -76,2 %
HV z finančnej činnosti -1 410 530 € -14,1 %
z toho Nákladové úroky 870 424 € 32,7 %
HV pred zdanením -8 913 214 € -62,2 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -8 913 214 € -28,3 %
EBITDA 2 566 632 € -24,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
81 685 096 € 3,7 %
 
Neobežný majetok 55 535 614 € 0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 42 256 212 € 5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 749 922 € 152,7 %
Dlhodobý finančný majetok 6 529 480 € -47,1 %
 
Obežný majetok 25 496 701 € 11,0 %
Zásoby 15 533 049 € 10,2 %
Dlhodobé pohľadávky 925 210 € 30,1 %
Krátkodobé pohľadávky 5 935 099 € -1,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 103 343 € 42,9 %
 
Časové rozlíšenie 652 781 € 5,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 81 685 096 € 3,7 %
 
Vlastné imanie
30 711 448 € -11,1 %
Základné imanie 68 305 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 25 063 813 € 24,9 %
HV minulých rokov -53 744 151 € -14,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -8 913 214 € -28,3 %
 
Záväzky 50 863 469 € 15,4 %
Dlhodobé záväzky 2 723 112 € %

Krátkodobé záväzky 19 053 917 € 23,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 18 736 948 € 2,4 %
Bankové úvery krátkodobé 6 982 708 € 12,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 366 784 € -16,1 %
 
Časové rozlíšenie 110 179 € -24,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?