Loading

Digital Smile s.r.o.

Historický názov:
  • Muvee, s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Digital Smile s.r.o.
Sídlo:
Dunajská 8
81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/116627/B
Od 30.6.2016, posledná zmena 24.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Sándor Csabina
IČO:
50402285
DIČ:
2120305253

IČ DPH:

SK2120305253
Podľa §4, registrovaný od 7.7.2016
SK NACE (RÚZ):
46520 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Kun János Jánovics (50,0%)
  • Viktor Fekete (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Digital Smile s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 91 252 870 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 538 385 EUR vzrástol medziročne o 155 699 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 91 252 870 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 278 056 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,11%.

Absolútne ukazovatele

91 481 035 €

5,3 %

832 097 €

22,6 %

3 017 338 €

8,1 %

2 063 003 €

31,0 %

2 717 634 €

5,4 %

Relatívne ukazovatele

0.91 %

0,1 %

8.80

1,3

17.84 %

4,1 %

31.63 %

-11,9 %

15.16

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 91 252 870 € 5,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 89 974 814 € 4,9 %
Náklady na materiál, energie 51 707 € 23,2 %
Služby 394 252 € 25,0 %
Pridaná hodnota 832 097 € 22,6 %
Osobné náklady 94 515 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 43 241 € 45,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 27 571 € -42,3 %
Iné prevádzkové náklady 4 826 € -91,3 %
Zisk z predaja majetku 51 285 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 768 371 € 39,1 %
HV z finančnej činnosti -92 248 € -37,4 %
z toho Nákladové úroky 87 835 € 39,4 %
HV pred zdanením 676 123 € 39,4 %
Daň 137 738 € 34,6 %
HV po zdanení 538 385 € 40,7 %
EBITDA 760 327 € 30,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 017 338 € 8,1 %
 
Neobežný majetok 151 737 € 193,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 151 737 € 193,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 859 819 € 4,5 %
Zásoby 621 993 € 72,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 382 004 € 20,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 855 822 € -30,6 %
 
Časové rozlíšenie 5 782 € 215,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 017 338 € 8,1 %
 
Vlastné imanie
2 063 003 € 31,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 519 118 € 28,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 538 385 € 40,7 %
 
Záväzky 954 335 € -21,5 %
Dlhodobé záväzky 801 486 € -23,8 %
Krátkodobé záväzky 147 967 € -8,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 882 € 27,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?