ERING s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ERING s. r. o.
Sídlo:
Dukelská 41/45
08701 Giraltovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/40258/P
Od 18.8.2016, posledná zmena 29.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Erik Mikula
IČO:
50454561
DIČ:
2120337879

IČ DPH:

SK2120337879
Podľa §4, registrovaný od 11.3.2019
SK NACE (RÚZ):
82110 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Erik Mikula (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 15.05.2024 ako riadna.

Firma ERING s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 5 846 074 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 45,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 429 EUR poklesol medziročne o 24 158 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,82% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 5 742 946 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 227 604 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 38%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 83,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 126,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 57,85%.

Absolútne ukazovatele

5 870 853 €

46,0 %

270 346 €

30,3 %

2 027 438 €

109,9 %

90 653 €

6,6 %

367 497 €

42,0 %

Relatívne ukazovatele

4.62 %

-0,5 %

1.68

-0,4

0.22 %

-2,7 %

95.53 %

4,3 %

0.13

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 742 946 € 46,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 103 128 € 18,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 515 342 € 21,7 %
Náklady na materiál, energie 129 602 € 83,1 %
Služby 1 930 784 € 127,0 %
Pridaná hodnota 270 346 € 30,3 %
Osobné náklady 160 634 € 57,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 44 319 € 66,1 %
Opravné položky 175 € 100,0 %
Ostatné výnosy 23 112 € %

Iné prevádzkové náklady 6 399 € 111,5 %
Zisk z predaja majetku -18 380 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 63 551 € -19,8 %
HV z finančnej činnosti -55 567 € -30,8 %
z toho Nákladové úroky 13 626 € -14,6 %
HV pred zdanením 7 984 € -78,3 %
Daň 3 555 € -56,5 %
HV po zdanení 4 429 € -84,5 %
EBITDA 126 250 € 19,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 027 438 € 109,9 %
 
Neobežný majetok 248 208 € 277,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 240 023 € 298,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 185 € 51,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 775 691 € 97,3 %
Zásoby 1 588 975 € 108,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 176 307 € 38,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 409 € 16,4 %
 
Časové rozlíšenie 3 539 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 027 438 € 109,9 %
 
Vlastné imanie
90 653 € 6,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 429 € %

HV minulých rokov 78 795 € 54,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 429 € -84,5 %
 
Záväzky 1 936 785 € 119,9 %
Dlhodobé záväzky 67 743 € 86,1 %
Krátkodobé záväzky 1 173 680 € 194,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 453 481 € 124,6 %
Bankové úvery krátkodobé 238 053 € -1,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 828 € 234,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?