Loading

SLOVIL s.r.o.

Historický názov:
  • SIA Produkt 1, s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVIL s.r.o.
Sídlo:
Bučinová 8698/2
82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/119427/B
Od 13.9.2016, posledná zmena 12.11.2020
Štatutárny orgán:
  • Marcin Jerzy Klupś
IČO:
50487027
DIČ:
2120347592

IČ DPH:

SK2120347592
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2017
SK NACE (RÚZ):
46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Nicolas Marcin Klupś (85,0%)
  • Marcin Jerzy Klupś (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma SLOVIL s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 71 032 456 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 74,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 993 658 EUR vzrástol medziročne o 579 004 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 70 956 136 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 104 801 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15 929,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 72,49%.

Absolútne ukazovatele

71 075 619 €

74,1 %

1 280 904 €

101,8 %

3 076 314 €

-14,5 %

1 413 812 €

236,5 %

649 004 €

98,0 %

Relatívne ukazovatele

1.80 %

0,2 %

N/A

0,0

32.30 %

20,8 %

54.04 %

-34,3 %

1.39

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 70 956 136 € 73,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 76 320 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 66 851 335 € 73,5 %
Náklady na materiál, energie 60 753 € %

Služby 2 839 464 € 72,5 %
Pridaná hodnota 1 280 904 € 101,8 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 51 348 € -2,2 %
Opravné položky -19 697 € -190,9 %
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 7 592 € -2,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 241 661 € 124,5 %
HV z finančnej činnosti 2 862 € 118,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 244 523 € 131,4 %
Daň 250 865 € 103,8 %
HV po zdanení 993 658 € 139,6 %
EBITDA 1 273 312 € 110,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 076 314 € -14,5 %
 
Neobežný majetok 780 518 € %

Dlhodobý hmotný majetok 45 518 € -51,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 735 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 2 279 121 € -35,0 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 667 553 € -48,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 611 568 € 205,4 %
 
Časové rozlíšenie 16 675 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 076 314 € -14,5 %
 
Vlastné imanie
1 413 812 € 236,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 414 654 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 993 658 € 139,6 %
 
Záväzky 1 662 502 € -47,7 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 1 646 792 € -48,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 710 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?