ARP MANUFACTORY, s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ARP MANUFACTORY, s. r. o.
Sídlo:
Pražská 11
81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/114143/B
Od 20.9.2016, posledná zmena 19.5.2021
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Peter Lazar, PhD.
  • Peter Šefčík
IČO:
50514768
DIČ:
2120352982

IČ DPH:

SK2120352982
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2016
SK NACE (RÚZ):
82920 Baliace činnosti
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • JUDr. Peter Lazar, PhD. (50,0%)
  • Peter Šefčík (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma ARP MANUFACTORY, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 6 823 977 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 606 768 EUR poklesol medziročne o 130 224 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 37,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,1%.

Absolútne ukazovatele

12 232 675 €

8,4 %

940 061 €

-14,2 %

1 127 524 €

-13,4 %

612 309 €

-17,5 %

607 833 €

-16,1 %

Relatívne ukazovatele

13.78 %

-6,4 %

25.90

-2,5

53.81 %

-2,8 %

45.69 %

2,7 %

2.32

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 823 977 € 25,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 233 911 € 2,8 %
Služby 5 650 005 € 37,7 %
Pridaná hodnota 940 061 € -14,2 %
Osobné náklady 36 299 € -6,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 59 382 € 11,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 5 407 345 € -7,7 %
Iné prevádzkové náklady 5 431 895 € -7,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 819 830 € -16,6 %
HV z finančnej činnosti -48 181 € -12,6 %
z toho Nákladové úroky 9 147 € -48,0 %
HV pred zdanením 771 649 € -17,9 %
Daň 164 881 € -18,8 %
HV po zdanení 606 768 € -17,7 %
EBITDA 879 212 € -15,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 127 524 € -13,4 %
 
Neobežný majetok 59 297 € -46,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 59 297 € -46,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 062 165 € -10,4 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 629 010 € 0,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 433 155 € -22,5 %
 
Časové rozlíšenie 6 062 € 6,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 127 524 € -13,4 %
 
Vlastné imanie
612 309 € -17,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 41 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 606 768 € -17,7 %
 
Záväzky 515 215 € -7,9 %
Dlhodobé záväzky 54 821 € -39,3 %
Krátkodobé záväzky 460 394 € -1,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?