CEDIS s.r.o.

Historický názov:
  • Bantom s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CEDIS s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho 15/A
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/122240/B
Od 1.12.2016, posledná zmena 14.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Miček
IČO:
50607383
DIČ:
2120408675

IČ DPH:

SK2120408675
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2017
SK NACE (RÚZ):
42990 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • ELCO SK s.r.o. (50,0%)
  • Ing. Jozef Miček (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 04.04.2024 ako riadna.

Firma CEDIS s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 15 737 074 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 93,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 638 150 EUR vzrástol medziročne o 317 219 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 349,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 85,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 47,88%.

Absolútne ukazovatele

23 218 433 €

109,0 %

1 119 811 €

141,2 %

5 747 575 €

14,8 %

1 420 128 €

81,6 %

1 441 925 €

89,5 %

Relatívne ukazovatele

7.12 %

1,4 %

2.38

0,9

11.10 %

4,7 %

75.29 %

-9,1 %

1.33

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 15 737 074 € 93,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 723 174 € %

Služby 13 894 089 € 85,1 %
Pridaná hodnota 1 119 811 € 141,2 %
Osobné náklady 469 875 € 47,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky 226 813 € -11,2 %
Ostatné výnosy 7 481 359 € 151,6 %
Iné prevádzkové náklady 6 956 830 € 191,1 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 947 652 € 99,5 %
HV z finančnej činnosti -123 378 € -81,0 %
z toho Nákladové úroky 8 345 € %

HV pred zdanením 824 274 € 102,6 %
Daň 186 124 € 116,5 %
HV po zdanení 638 150 € 98,8 %
EBITDA 947 652 € 99,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 747 575 € 14,8 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 747 575 € 14,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 830 168 € -30,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 917 407 € 252,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 747 575 € 14,8 %
 
Vlastné imanie
1 420 128 € 81,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 442 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 334 978 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 638 150 € 98,8 %
 
Záväzky 4 327 447 € 2,4 %
Dlhodobé záväzky 3 822 € -94,7 %
Krátkodobé záväzky 4 305 367 € 8,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 283 € -99,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 17 975 € 39,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?