Jairo Outdoor Agency s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Jairo Outdoor Agency s.r.o.
Sídlo:
Pifflova 4
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/117393/B
Od 15.2.2017, posledná zmena 24.9.2020
Štatutárny orgán:
  • Jaroslav Kapšo
IČO:
50726315
DIČ:
2120448836

IČ DPH:

SK2120448836
Podľa §4, registrovaný od 24.3.2017
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jaroslav Kapšo (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Jairo Outdoor Agency s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 1 693 738 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 270,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 28 092 EUR vzrástol medziročne o 26 115 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 1 535 156 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 98 762 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 428,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 226,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,48%.

Absolútne ukazovatele

1 729 789 €

258,2 %

84 584 €

284,9 %

366 739 €

145,9 %

43 661 €

180,4 %

14 546 €

166,3 %

Relatívne ukazovatele

4.99 %

0,2 %

32.10

23,4

7.66 %

6,3 %

88.09 %

-1,5 %

0.31

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 535 156 € 286,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 158 582 € 162,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 436 394 € 271,8 %
Náklady na materiál, energie 30 475 € %

Služby 142 285 € 226,7 %
Pridaná hodnota 84 584 € 284,9 %
Osobné náklady 2 635 € 4,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 40 696 € 74,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 551 € -86,2 %
Iné prevádzkové náklady 12 269 € 57,2 %
Zisk z predaja majetku 5 832 € 10,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 36 367 € %

HV z finančnej činnosti -2 413 € 8,0 %
z toho Nákladové úroky 1 882 € -21,4 %
HV pred zdanením 33 954 € %

Daň 5 862 € %

HV po zdanení 28 092 € %

EBITDA 71 231 € 211,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
366 739 € 145,9 %
 
Neobežný majetok 87 447 € 43,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 87 447 € 43,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 279 292 € 216,0 %
Zásoby 198 250 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 17 767 € -0,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 63 275 € -10,4 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 366 739 € 145,9 %
 
Vlastné imanie
43 661 € 180,4 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -7 431 € 21,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 28 092 € %

 
Záväzky 323 078 € 141,9 %
Dlhodobé záväzky 53 € 26,2 %
Krátkodobé záväzky 264 746 € 140,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 58 279 € 151,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?