Loading

Green tech s.r.o.

Historický názov:
  • YRSAT s.r.o.
Aktualizované 24.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Green tech s.r.o.
Sídlo:
Kopčianska 92
85203 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/123421/B
Od 25.5.2017, posledná zmena 2.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Oleg Grynchyshyn
IČO:
50900471
DIČ:
2120519753

IČ DPH:

SK2120519753
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2017
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Oleg Grynchyshyn (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Green tech s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 890 618 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 509 838 EUR vzrástol medziročne o 311 439 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,74% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 889 051 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 569 795 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 66,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 45,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,69%.

Absolútne ukazovatele

27 962 924 €

25,1 %

1 695 891 €

66,4 %

7 402 816 €

67,1 %

713 737 €

9,1 %

647 100 €

-14,8 %

Relatívne ukazovatele

6.08 %

1,5 %

2.78

0,8

6.89 %

2,4 %

90.36 %

5,1 %

0.31

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 889 051 € 25,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 567 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 319 256 € 21,7 %
Náklady na materiál, energie 387 440 € 66,0 %
Služby 1 488 031 € 45,3 %
Pridaná hodnota 1 695 891 € 66,4 %
Osobné náklady 611 095 € 15,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 319 252 € 71,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 9 201 € -86,3 %
Iné prevádzkové náklady 53 574 € 85,8 %
Zisk z predaja majetku -3 063 € 95,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 718 108 € 155,6 %
HV z finančnej činnosti -59 798 € -89,8 %
z toho Nákladové úroky 20 785 € 64,3 %
HV pred zdanením 658 310 € 163,9 %
Daň 148 472 € 190,6 %
HV po zdanení 509 838 € 157,0 %
EBITDA 1 040 423 € 96,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 402 816 € 67,1 %
 
Neobežný majetok 1 028 386 € 38,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 865 387 € 65,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 162 999 € -25,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 370 171 € 72,7 %
Zásoby 4 620 449 € 118,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 982 044 € 30,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 767 678 € -5,7 %
 
Časové rozlíšenie 4 259 € 92,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 402 816 € 67,1 %
 
Vlastné imanie
713 737 € 9,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 198 399 € -56,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 509 838 € 157,0 %
 
Záväzky 6 667 960 € 76,6 %
Dlhodobé záväzky 934 239 € 13,0 %
Krátkodobé záväzky 5 707 598 € 94,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé -1 387 € %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 27 510 € 44,9 %
 
Časové rozlíšenie 21 119 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?