Loading

VOMS SK, s. r. o.

Historický názov:
  • Rehau Poper Industrial, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VOMS SK, s. r. o.
Sídlo:
Závodská 46
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/68093/L
Od 29.6.2017, posledná zmena 26.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Juraj Kubala
IČO:
50963902
DIČ:
2120544899

IČ DPH:

SK2120544899
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2017
SK NACE (RÚZ):
47300 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Juraj Kubala (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma VOMS SK, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 102 598 097 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 282 289 EUR poklesol medziročne o 148 397 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,24% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 102 147 394 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 715 760 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,19%.

Absolútne ukazovatele

102 929 416 €

29,5 %

3 455 354 €

0,9 %

10 018 662 €

24,6 %

5 684 761 €

29,1 %

4 050 307 €

6,0 %

Relatívne ukazovatele

3.37 %

-1,0 %

2.42

-0,3

12.80 %

-5,0 %

43.26 %

-2,0 %

1.50

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 102 147 394 € 29,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 450 703 € 14,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 95 431 634 € 31,0 %
Náklady na materiál, energie 579 569 € 48,7 %
Služby 3 076 980 € 12,5 %
Pridaná hodnota 3 455 354 € 0,9 %
Osobné náklady 1 426 619 € 14,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 205 659 € 19,3 %
Opravné položky 56 374 € %

Ostatné výnosy 291 352 € 177,3 %
Iné prevádzkové náklady 93 263 € 129,9 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 019 351 € -2,3 %
HV z finančnej činnosti -357 565 € -44,1 %
z toho Nákladové úroky 22 458 € 178,4 %
HV pred zdanením 1 661 786 € -8,7 %
Daň 379 497 € -2,4 %
HV po zdanení 1 282 289 € -10,4 %
EBITDA 2 225 010 € -0,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 018 662 € 24,6 %
 
Neobežný majetok 1 622 700 € 161,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 585 651 € -5,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 449 € -24,0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 033 600 € 100,0 %
 
Obežný majetok 7 997 467 € 10,3 %
Zásoby 1 901 724 € 25,0 %
Dlhodobé pohľadávky 41 979 € 53,7 %
Krátkodobé pohľadávky 5 628 540 € 35,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 425 224 € -72,3 %
 
Časové rozlíšenie 398 495 € 132,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 018 662 € 24,6 %
 
Vlastné imanie
5 684 761 € 29,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 347 472 € 49,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 282 289 € -10,4 %
 
Záväzky 4 332 274 € 19,1 %
Dlhodobé záväzky 10 972 € -73,2 %
Krátkodobé záväzky 3 453 989 € -3,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 848 060 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 19 253 € -30,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 627 € 35,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?