Loading

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Amazonská 4753/1
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/42360/T
Od 28.7.2017, posledná zmena 11.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Miloš Jasenčak
IČO:
51029600
DIČ:
2120585357

IČ DPH:

SK2120585357
Podľa §4, registrovaný od 24.10.2017
SK NACE (RÚZ):
52100 Skladovanie a uskladňovanie
Základné imanie:
7 500 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Amazon Europe Core SARL (90,0%)
  • Amazon EU S.à r.l. (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.03.2024 ako riadna.

Firma Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 100 580 912 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 045 583 EUR vzrástol medziročne o 749 705 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,86% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,46%.

Absolútne ukazovatele

101 743 142 €

-5,0 %

69 464 960 €

-0,2 %

68 877 014 €

6,7 %

48 476 290 €

6,7 %

40 281 654 €

15,1 %

Relatívne ukazovatele

69.06 %

4,0 %

1.10

0,0

4.42 %

0,9 %

29.62 %

-0,0 %

3.89

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 100 580 912 € -6,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 4 937 531 € -25,0 %
Služby 26 178 422 € -14,9 %
Pridaná hodnota 69 464 960 € -0,2 %
Osobné náklady 63 363 088 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 575 628 € -3,9 %
Opravné položky 4 752 € -84,1 %
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 394 592 € %

Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 126 900 € -1,6 %
HV z finančnej činnosti 1 064 273 € %

z toho Nákladové úroky 80 260 € %

HV pred zdanením 4 191 173 € 29,9 %
Daň 1 145 590 € 23,2 %
HV po zdanení 3 045 583 € 32,7 %
EBITDA 5 702 528 € -2,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
68 877 014 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 13 801 549 € -13,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 801 549 € -13,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 54 315 004 € 13,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 873 211 € 5,6 %
Krátkodobé pohľadávky 53 441 794 € 30,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 760 461 € -1,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 68 877 014 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
48 476 290 € 6,7 %
Základné imanie 7 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 35 000 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 423 207 € 28,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 045 583 € 32,7 %
 
Záväzky 20 378 270 € 6,5 %
Dlhodobé záväzky 337 645 € -17,8 %
Krátkodobé záväzky 13 898 146 € 8,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 142 479 € 3,5 %
 
Časové rozlíšenie 22 455 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?