ALITRANS GROUP s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ALITRANS GROUP s. r. o.
Sídlo:
Bernolákova 537/17
06503 Podolínec
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/35124/P
Od 6.9.2017, posledná zmena 23.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Viliam Červeňák
  • Viliam Červeňák
IČO:
51081784
DIČ:
2120590274

IČ DPH:

SK2120590274
Podľa §4, registrovaný od 5.12.2017
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Viliam Červeňák (50,0%)
  • Viliam Červeňák (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 25.05.2023 ako riadna.

Firma ALITRANS GROUP s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 2 440 465 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 86,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 85 346 EUR vzrástol medziročne o 48 673 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,12% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 86,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 69,04%.

Absolútne ukazovatele

2 462 147 €

86,4 %

295 636 €

88,4 %

803 004 €

89,2 %

132 170 €

182,3 %

117 271 €

297,4 %

Relatívne ukazovatele

12.11 %

0,1 %

1.91

0,2

10.63 %

2,0 %

83.54 %

-5,4 %

1.18

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 440 465 € 86,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 23 647 € 42,2 %
Služby 2 121 182 € 86,6 %
Pridaná hodnota 295 636 € 88,4 %
Osobné náklady 154 957 € 69,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 15 742 € 41,6 %
Opravné položky 2 288 € 100,0 %
Ostatné výnosy 4 564 € 61,4 %
Iné prevádzkové náklady 15 770 € 53,5 %
Zisk z predaja majetku 2 389 € -24,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 113 832 € 128,3 %
HV z finančnej činnosti -2 635 € 15,8 %
z toho Nákladové úroky 1 322 € -14,0 %
HV pred zdanením 111 197 € 138,0 %
Daň 25 851 € 157,3 %
HV po zdanení 85 346 € 132,7 %
EBITDA 127 185 € 120,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
803 004 € 89,2 %
 
Neobežný majetok 51 220 € 3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 51 220 € 3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 751 784 € 100,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 517 430 € 136,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 234 354 € 50,3 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 803 004 € 89,2 %
 
Vlastné imanie
132 170 € 182,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 41 324 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 85 346 € 132,7 %
 
Záväzky 670 834 € 77,7 %
Dlhodobé záväzky 34 243 € 13,7 %
Krátkodobé záväzky 634 513 € 85,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 078 € -7,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?