BBAU s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BBAU s.r.o.
Sídlo:
Slnečná ulica 566
93036 Horná Potôň
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/40713/T
Od 6.9.2017, posledná zmena 28.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Vojtech Szamaránszký
IČO:
51085097
DIČ:
2120612505

IČ DPH:

SK2120612505
Podľa §4, registrovaný od 15.2.2018
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Vojtech Szamaránszký (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.06.2023 ako riadna.

Firma BBAU s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 9 622 187 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 131,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 184 737 EUR vzrástol medziročne o 91 968 EUR.

Firma predala tovar za 3 523 062 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 986 217 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 84%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 395,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 58,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 54,38%.

Absolútne ukazovatele

9 725 671 €

133,8 %

380 657 €

87,9 %

5 195 859 €

97,4 %

645 524 €

40,1 %

1 698 400 €

74,5 %

Relatívne ukazovatele

3.96 %

-0,9 %

6.51

1,2

3.56 %

0,0 %

87.58 %

5,1 %

1.52

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 523 062 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 099 125 € 49,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 536 845 € %

Náklady na materiál, energie 3 694 830 € %

Služby 5 009 855 € 59,0 %
Pridaná hodnota 380 657 € 87,9 %
Osobné náklady 58 453 € 54,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 107 347 € %

Opravné položky
Ostatné výnosy 17 484 € 75,8 %
Iné prevádzkové náklady 70 296 € 129,6 %
Zisk z predaja majetku 86 000 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 248 045 € 103,5 %
HV z finančnej činnosti -9 227 € %
z toho Nákladové úroky 5 206 € %

HV pred zdanením 238 818 € 98,5 %
Daň 54 081 € 96,4 %
HV po zdanení 184 737 € 99,1 %
EBITDA 269 392 € 87,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 195 859 € 97,4 %
 
Neobežný majetok 1 105 597 € 125,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 105 597 € 125,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 090 262 € 90,9 %
Zásoby 449 261 € -21,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 465 437 € 129,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 175 564 € 175,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 195 859 € 97,4 %
 
Vlastné imanie
645 524 € 40,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 300 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 154 148 € 151,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 184 737 € 99,1 %
 
Záväzky 4 550 335 € 109,5 %
Dlhodobé záväzky 2 158 473 € 115,4 %
Krátkodobé záväzky 2 391 862 € 104,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?