Foreign Consult s.r.o.

Historický názov:
  • eZmluva.sk 121, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Foreign Consult s.r.o.
Sídlo:
Hlboká 63
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/48484/N
Od 1.9.2017, posledná zmena 22.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Anna Oprsalova
IČO:
51086042
DIČ:
2120584378

IČ DPH:

SK2120584378
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2019
SK NACE (RÚZ):
25620 Obrábanie
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Anna Oprsalova (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma Foreign Consult s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 6 173 734 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 53,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 179 590 EUR vzrástol medziročne o 61 398 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,28% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 241,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 56,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,9%.

Absolútne ukazovatele

6 195 145 €

54,4 %

429 729 €

12,9 %

775 226 €

68,5 %

313 819 €

124,6 %

283 239 €

212,0 %

Relatívne ukazovatele

6.96 %

-2,5 %

2.31

0,3

23.17 %

-2,5 %

59.52 %

-10,1 %

1.51

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 239 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 150 495 € 53,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 607 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 66 519 € 241,8 %
Služby 5 654 879 € 56,7 %
Pridaná hodnota 429 729 € 12,9 %
Osobné náklady 186 057 € -0,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 14 791 € 125,9 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 3 585 € 75,8 %
Iné prevádzkové náklady 33 084 € -17,7 %
Zisk z predaja majetku 1 562 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 200 944 € 35,7 %
HV z finančnej činnosti 490 € 149,3 %
z toho Nákladové úroky 566 € 28,9 %
HV pred zdanením 201 434 € 36,9 %
Daň 21 844 € -24,5 %
HV po zdanení 179 590 € 51,9 %
EBITDA 214 173 € 38,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
775 226 € 68,5 %
 
Neobežný majetok 34 496 € -36,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 34 496 € -36,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 740 730 € 82,5 %
Zásoby 52 312 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 404 € -33,1 %
Krátkodobé pohľadávky 418 809 € 9,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 269 205 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 775 226 € 68,5 %
 
Vlastné imanie
313 819 € 124,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 128 729 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 179 590 € 51,9 %
 
Záväzky 461 407 € 44,1 %
Dlhodobé záväzky 3 520 € -35,0 %
Krátkodobé záväzky 457 087 € 45,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 800 € 92,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?