RS technology s. r. o.

Historický názov:
  • RS Technology s. r. o.
  • Remeselné služby s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RS technology s. r. o.
Sídlo:
Česká 103/15
83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/124425/B
Od 7.12.2017, posledná zmena 23.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Greňo, PhD.
IČO:
51240378
DIČ:
2120661312

IČ DPH:

SK2120661312
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2019
SK NACE (RÚZ):
43390 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Green Renewable Energy Company j.s.a. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma RS technology s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 9 337 946 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 90,78%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 295 679 EUR vzrástol medziročne o 1 703 863 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,34% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 104,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 55,31%.

Absolútne ukazovatele

10 335 899 €

102,4 %

3 575 619 €

169,9 %

8 812 454 €

%

3 264 501 €

%

3 193 267 €

%

Relatívne ukazovatele

38.29 %

11,2 %

2.99

1,3

26.05 %

-7,2 %

62.96 %

0,1 %

1.22

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 337 946 € 90,8 %
Zmena stavu zásob 420 021 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 2 556 777 € 42,4 %
Služby 3 625 571 € 104,3 %
Pridaná hodnota 3 575 619 € 169,9 %
Osobné náklady 1 197 343 € 55,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 937 € 21,8 %
Opravné položky 2 818 € 100,0 %
Ostatné výnosy 32 651 € %

Iné prevádzkové náklady 8 214 € -31,3 %
Zisk z predaja majetku 501 232 € 146,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 894 190 € 289,4 %
HV z finančnej činnosti 31 815 € %

z toho Nákladové úroky 6 130 € 42,7 %
HV pred zdanením 2 926 005 € 295,0 %
Daň 630 326 € %

HV po zdanení 2 295 679 € 287,9 %
EBITDA 2 399 895 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
8 812 454 € %

 
Neobežný majetok 35 144 € 33,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 144 € 37,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 3 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 774 762 € %

Zásoby 2 016 642 € %

Dlhodobé pohľadávky 227 281 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 387 534 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 143 305 € 80,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 548 € -2,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 812 454 € %

 
Vlastné imanie
3 264 501 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 307 109 € %

HV minulých rokov 656 713 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 2 295 679 € 287,9 %
 
Záväzky 5 547 953 € %

Dlhodobé záväzky 4 247 € 97,2 %
Krátkodobé záväzky 5 353 407 € %

Krátkodobé finančné výpomoci 3 355 € -94,1 %
Bankové úvery dlhodobé 150 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 36 944 € 63,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?