Loading

Siemens Mobility, s. r. o.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Siemens Mobility, s. r. o.
Sídlo:
Lamačská cesta 3/A
84104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/126648/B
Od 6.3.2018, posledná zmena 11.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Branislav Voška
  • Ing. Stanislav Vanek
IČO:
51443287
DIČ:
2120723715

IČ DPH:

SK2120723715
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2018
SK NACE (RÚZ):
71121 Inžinierske činnosti a poradenstvo
Základné imanie:
75 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Siemens Mobility Holding B.V. (99,0%)
  • Siemens Mobility GmbH (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Siemens Mobility, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 136 467 638 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 3 564 742 EUR.

Firma predala tovar za 70 202 103 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 820 193 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 89,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 41,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,33%.

Absolútne ukazovatele

141 786 496 €

32,1 %

34 218 373 €

22,1 %

120 571 938 €

26,6 %

33 190 785 €

12,0 %

25 437 776 €

12,3 %

Relatívne ukazovatele

25.07 %

-1,1 %

1.16

-0,0

2.96 %

3,4 %

72.47 %

3,6 %

1.38

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 70 202 103 € 21,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 66 265 535 € 34,4 %
Zmena stavu zásob 5 998 € -61,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 65 381 910 € 17,7 %
Náklady na materiál, energie 13 120 827 € 89,8 %
Služby 23 752 526 € 41,5 %
Pridaná hodnota 34 218 373 € 22,1 %
Osobné náklady 29 425 203 € 23,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 396 959 € 10,5 %
Opravné položky -9 392 € -117,3 %
Ostatné výnosy 3 655 578 € %

Iné prevádzkové náklady 2 891 134 € %

Zisk z predaja majetku 61 419 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 231 466 € 154,4 %
HV z finančnej činnosti 1 457 603 € %

z toho Nákladové úroky 54 536 € -85,4 %
HV pred zdanením 3 689 069 € %

Daň 124 327 € -86,9 %
HV po zdanení 3 564 742 € %

EBITDA 5 557 614 € 41,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
120 571 938 € 26,6 %
 
Neobežný majetok 27 530 222 € -7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 529 413 € 250,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 25 896 032 € -11,2 %
Dlhodobý finančný majetok 104 777 € 100,0 %
 
Obežný majetok 92 997 086 € 41,8 %
Zásoby 4 318 € 17,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 216 205 € -60,9 %
Krátkodobé pohľadávky 91 776 563 € 46,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 44 630 € 19,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 120 571 938 € 26,6 %
 
Vlastné imanie
33 190 785 € 12,0 %
Základné imanie 75 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 30 010 461 € -0,0 %
HV minulých rokov -459 418 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 564 742 € %

 
Záväzky 87 381 153 € 33,2 %
Dlhodobé záväzky 14 326 367 € -30,0 %
Krátkodobé záväzky 66 387 735 € 66,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 667 051 € 26,2 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?