BRICKSTAV s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BRICKSTAV s.r.o.
Sídlo:
Tomášikova 50/B
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/140685/B
Od 27.3.2018, posledná zmena 24.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Igrici
IČO:
51563169
DIČ:
2120740105

IČ DPH:

SK2120740105
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2018
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
617 483 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ivan Igrici (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.02.2024 ako riadna.

Firma BRICKSTAV s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 950 861 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 24,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 28 835 EUR poklesol medziročne o 41 506 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,92% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 939 623 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 604 205 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,1%.

Absolútne ukazovatele

30 963 863 €

-24,6 %

395 577 €

-8,7 %

1 702 390 €

-0,6 %

703 611 €

-4,0 %

562 990 €

-10,2 %

Relatívne ukazovatele

1.28 %

0,2 %

1.78

-0,2

1.69 %

-2,4 %

58.67 %

1,5 %

1.70

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 939 623 € -24,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 11 238 € 25,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 335 418 € -24,8 %
Náklady na materiál, energie 80 290 € -14,2 %
Služby 139 576 € -8,3 %
Pridaná hodnota 395 577 € -8,7 %
Osobné náklady 221 725 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 88 229 € 13,8 %
Opravné položky 2 737 € 100,0 %
Ostatné výnosy 10 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 40 125 € -41,2 %
Zisk z predaja majetku 6 132 € 65,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 48 903 € -53,0 %
HV z finančnej činnosti -12 091 € 17,0 %
z toho Nákladové úroky 3 291 € -37,9 %
HV pred zdanením 36 812 € -58,8 %
Daň 7 977 € -58,1 %
HV po zdanení 28 835 € -59,0 %
EBITDA 131 000 € -26,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 702 390 € -0,6 %
 
Neobežný majetok 454 341 € 25,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 454 341 € 25,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 238 501 € -7,7 %
Zásoby 86 838 € -46,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 917 995 € 43,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 233 668 € -57,0 %
 
Časové rozlíšenie 9 548 € 11,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 702 390 € -0,6 %
 
Vlastné imanie
703 611 € -4,0 %
Základné imanie 617 483 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 56 793 € 26,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 28 835 € -59,0 %
 
Záväzky 998 779 € 2,1 %
Dlhodobé záväzky 96 372 € -52,3 %
Krátkodobé záväzky 685 059 € -5,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 211 104 € %

Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 244 € -23,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?