Loading

STEEL BUSINESS EUROPE SE

Historický názov:
  • POTRUBIE CONSTRUCTION, SE
  • CASSOVIA FOUNDATION SE
Aktualizované 24.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STEEL BUSINESS EUROPE SE
Sídlo:
Moldavská cesta 10/B
04011 Košice - mestská časť Západ
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Po/872/V
Od 19.4.2018, posledná zmena 30.3.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Stanislav Barica
  • Peter Kamarás
IČO:
51658101
DIČ:
2120743647

IČ DPH:

SK2120743647
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2019
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
120 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma STEEL BUSINESS EUROPE SE dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 98 743 247 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 40,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 166 879 EUR poklesol medziročne o 180 706 EUR.

Firma predala tovar za 79 705 622 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 622 270 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 23,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 41,33%.

Absolútne ukazovatele

150 566 327 €

-41,3 %

4 409 841 €

-32,6 %

10 276 839 €

-22,5 %

310 879 €

-37,3 %

-136 796 €

-130,0 %

Relatívne ukazovatele

4.47 %

0,5 %

1.35

0,2

1.62 %

-1,0 %

96.97 %

0,7 %

0.14

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 79 705 622 € -44,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 037 625 € -16,2 %
Zmena stavu zásob -533 290 € -154,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 74 083 352 € -45,5 %
Náklady na materiál, energie 16 106 439 € -23,2 %
Služby 3 549 533 € 0,7 %
Pridaná hodnota 4 409 841 € -32,6 %
Osobné náklady 3 274 057 € -41,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 91 812 € 100,0 %
Opravné položky 60 792 € -83,7 %
Ostatné výnosy 50 145 726 € -42,9 %
Iné prevádzkové náklady 50 197 867 € -43,0 %
Zisk z predaja majetku 149 361 € -13,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 141 192 € 14,3 %
HV z finančnej činnosti -830 127 € -49,4 %
z toho Nákladové úroky 740 171 € 68,0 %
HV pred zdanením 311 065 € -29,8 %
Daň 144 186 € 51,4 %
HV po zdanení 166 879 € -52,0 %
EBITDA 1 083 643 € 31,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 276 839 € -22,5 %
 
Neobežný majetok 382 180 € %

Dlhodobý hmotný majetok 382 180 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 888 338 € -25,3 %
Zásoby 8 366 125 € 34,8 %
Dlhodobé pohľadávky 151 491 € 9,6 %
Krátkodobé pohľadávky 1 267 659 € -75,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 103 063 € -94,2 %
 
Časové rozlíšenie 6 321 € -63,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 276 839 € -22,5 %
 
Vlastné imanie
310 879 € -37,3 %
Základné imanie 120 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 24 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 166 879 € -52,0 %
 
Záväzky 9 965 710 € -22,0 %
Dlhodobé záväzky 43 489 € 33,3 %
Krátkodobé záväzky 9 060 132 € -21,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 819 582 € -31,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 42 507 € -40,3 %
 
Časové rozlíšenie 250 € 150,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?