Loading

CBG MR, spol. s r.o.

Aktualizované 24.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CBG MR, spol. s r.o.
Sídlo:
Stará Prievozská 2
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/133118/B
Od 5.12.2018, posledná zmena 13.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaromír Mádl
  • Ing. Lubomír Slezáček
IČO:
52017435
DIČ:
2120886746

IČ DPH:

SK7020000108
Podľa §4b, registrovaný od 1.7.2019
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CBG, spol. s r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma CBG MR, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 182 653 521 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 131,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 376 776 EUR vzrástol medziročne o 4 019 474 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,53% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 145,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 53,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 52,12%.

Absolútne ukazovatele

183 360 624 €

130,0 %

176 504 601 €

135,3 %

10 856 551 €

121,3 %

7 330 583 €

76,5 %

7 375 611 €

81,6 %

Relatívne ukazovatele

96.63 %

1,5 %

36.85

13,0

49.53 %

21,9 %

32.48 %

17,1 %

3.18

-3,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 147 304 € 124,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 182 506 217 € 131,7 %
Zmena stavu zásob 539 442 € 100,0 %
Aktivácia 24 591 € -90,4 %
Náklady na predaj tovaru 139 571 € 127,1 %
Náklady na materiál, energie 1 113 057 € 145,7 %
Služby 5 460 325 € 53,2 %
Pridaná hodnota 176 504 601 € 135,3 %
Osobné náklady 4 790 096 € 52,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 38 769 € 15,9 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 142 536 € -77,0 %
Iné prevádzkové náklady 164 084 583 € 132,9 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 733 689 € 288,7 %
HV z finančnej činnosti -84 354 € -76,3 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 7 649 335 € 293,9 %
Daň 2 272 559 € 288,7 %
HV po zdanení 5 376 776 € 296,1 %
EBITDA 7 772 458 € 284,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 856 551 € 121,3 %
 
Neobežný majetok 99 492 € -28,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 99 492 € -28,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 9 716 896 € 112,9 %
Zásoby 48 372 € 38,0 %
Dlhodobé pohľadávky 19 771 € 83,7 %
Krátkodobé pohľadávky 2 006 743 € -5,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 7 642 010 € 218,2 %
 
Časové rozlíšenie 1 040 163 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 856 551 € 121,3 %
 
Vlastné imanie
7 330 583 € 76,5 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 170 000 € 78,9 %
HV minulých rokov 83 807 € -91,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 376 776 € 296,1 %
 
Záväzky 2 558 959 € 240,0 %
Dlhodobé záväzky 28 741 € 65,7 %
Krátkodobé záväzky 2 394 668 € 244,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 135 550 € 242,7 %
 
Časové rozlíšenie 967 009 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?