Loading

O Automobil Import s.r.o.

Historický názov:
  • Opel Slovakia Automotive s. r. o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
O Automobil Import s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4/C
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/136229/B
Od 3.4.2019, posledná zmena 27.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matúš Paľa
  • Ing. Radovan Rohaľ
IČO:
52297365
DIČ:
2120985746

IČ DPH:

SK2120985746
Podľa §4, registrovaný od 28.8.2019
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Emil Frey Automobil s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma O Automobil Import s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 54 621 936 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 704 752 EUR vzrástol medziročne o 967 667 EUR.

Firma predala tovar za 54 135 964 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 895 515 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,15%.

Absolútne ukazovatele

124 810 110 €

13,4 %

2 432 121 €

%

15 150 874 €

31,1 %

4 378 073 €

29,8 %

3 837 419 €

64,8 %

Relatívne ukazovatele

4.45 %

3,7 %

5.80

4,9

11.25 %

4,9 %

71.10 %

0,3 %

0.62

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 135 964 € 11,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 485 972 € 14,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 47 240 449 € 9,6 %
Náklady na materiál, energie 105 583 € 4,8 %
Služby 5 089 895 € -8,2 %
Pridaná hodnota 2 432 121 € %

Osobné náklady 419 090 € 3,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 318 016 € 83,7 %
Opravné položky -264 848 € %
Ostatné výnosy 69 186 337 € 18,5 %
Iné prevádzkové náklady 67 978 798 € 19,4 %
Zisk z predaja majetku 329 860 € 23,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 251 150 € 121,0 %
HV z finančnej činnosti -54 222 € 10,5 %
z toho Nákladové úroky 33 € -99,7 %
HV pred zdanením 2 196 928 € 129,3 %
Daň 492 176 € 122,9 %
HV po zdanení 1 704 752 € 131,3 %
EBITDA 2 974 458 € 110,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 150 874 € 31,1 %
 
Neobežný majetok 3 062 687 € -4,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 628 723 € 79,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 433 964 € -37,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 989 895 € 43,7 %
Zásoby 6 730 660 € 34,1 %
Dlhodobé pohľadávky 721 068 € 3,2 %
Krátkodobé pohľadávky 1 714 295 € 19,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 823 872 € 138,0 %
 
Časové rozlíšenie 98 292 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 150 874 € 31,1 %
 
Vlastné imanie
4 378 073 € 29,8 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 121 775 € 0,0 %
HV minulých rokov 51 546 € 256,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 704 752 € 131,3 %
 
Záväzky 10 772 801 € 31,7 %
Dlhodobé záväzky 2 621 € 17,5 %
Krátkodobé záväzky 7 529 700 € 41,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 240 480 € 13,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?