Loading

EKO DISTRIBUTION s.r.o.

Historický názov:
  • EKOWASH, s. r. o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EKO DISTRIBUTION s.r.o.
Sídlo:
Ulica Juraja Slottu 6476/33
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/49124/T
Od 7.5.2021, posledná zmena 22.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Andris Kregers
IČO:
53762215
DIČ:
2121486169

IČ DPH:

SK2121486169
Podľa §4, registrovaný od 15.9.2021
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Andris Kregers (100,0%)
Ďalšie informácie:
31 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.05.2023 ako riadna.

Firma EKO DISTRIBUTION s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 019 912 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9 825 322,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 341 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,78% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 019 912 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 522 877 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 663,17%.

Absolútne ukazovatele

28 209 448 €

%

-526 002 €

%

17 232 925 €

%

6 225 €

27,5 %

6 705 €

34,5 %

Relatívne ukazovatele

-1.95 %

40,2 %

N/A

0,0

0.01 %

2,3 %

99.96 %

96,5 %

1.00

-64,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 019 912 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € -100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 542 789 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 141 € 100,0 %
Služby 2 984 € %

Pridaná hodnota -526 002 € %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 3 € 100,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -526 005 € %
HV z finančnej činnosti 527 938 € 100,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 933 € %

Daň 592 € 100,0 %
HV po zdanení 1 341 € %

EBITDA -526 005 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 232 925 € %

 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 241 701 € %

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 15 235 628 € 100,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 073 € 20,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 991 224 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 232 925 € %

 
Vlastné imanie
6 225 € 27,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -116 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 341 € %

 
Záväzky 17 226 700 € %

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 17 226 220 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 480 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?