Porovnávač finančných ukazovateľov

Valida Vám umožní porovnať svoju firmu s konkurenčnými firmami, identifikovať silné a slabé stránky v porovnaní s konkurenciou.

Ako používať Porovnávač?

Porovnávač umožnuje porovnať až 5 firiem. Do porovnávača ich môžete pridať priamo z vizitky alebo na obrazovke porovnávača cez tlačidlo "Pridať do porovnávača". V porovnávači sa následne zobrazia grafy a tabuľky finančných ukazovateľov pre všetky vybrané firmy.

Vybrané firmy sú porovnané podľa nasledujúcich kritérií:

 • Objem tržieb
 • Dosiahnuté výsledky
  • Pridaná hodnota
  • EBITDA
  • Zisk po zdanení
 • Ziskovosť
  • Hrubá marža
  • Obchodné marža
  • Čistá marža
 • Podiel významných nákladových položiek na dosiahnutých tržbách
  • Podiel osobných nákladov na tržbách
  • Podiel nakúpených služieb na tržbách
  • Podiel nákladov na materiál na tržbách
 • Výkonnosť firmy
  • Finančná produktivita
  • Rentabilita aktív
 • Objem hodnoty vybraných položiek aktív a pasív
  • Hodnota aktív
  • Hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • Hodnota vlastného imania
  • Výška bankových úverov
 • Ukazovatele finančného zdravia firmy
  • Pracovný kapitál
  • Likvidita II. stupňa
  • Celková zadĺženosť
 • Ukazovatele aktivity
  • Doba inkasa pohľadávok
  • Doba splácania záväzkov
  • Doba obratu zásob

Vysvetlenie jednotlivých ukazovateľov nájdete pri názve ukazovateľa nad grafom (ikona ).

Na to, aby porovnanie firiem dávalo užitočné výsledky je potrebné zvoliť porovnateľné firmy z pohľadu predmetu podnikania ako aj ich veľkosti. Podľa oblasti Vášho podnikania sme pripravili stručné vysvetlenie použitia porovnávača s cieľom sústrediť sa na vhodné vybrané ukazovatele v závislosti na type firmy.

Vyskúšajte porovnávač firiem

Pomocou porovnávača môžete jednoducho a rýchlo overiť výkonnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu firmy v porovnaní s konkurenciou. Zaregistrujte sa zadarmo a získajte prístup ku kompletným dátam v porovnávači firiem.

Chcem porovnať firmu s konkurenciou

Porovnávač podľa rôznych predmetov podnikania:

Porovnanie najväčších cestovných kancelárií za rok 2022

V analýze sa dozviete aké ukazovatele sú dôležité pre firmy poskytujúce služby.

Porovnávač pre obchodnú firmu

Firma prevádzkuje e-shop, má jednu alebo viac predajní alebo funguje ako veľkoobchod.

Porovnávač pre výrobnú firmu

Firma podniká vo výrobe, produkuje vlastné výrobky.