Porovnanie najväčších cestovných kancelárií za rok 2022

Podnikáte v oblasti služieb?

Ukážeme Vám na konkrétnom príklade 5tich najväčších cestovných kancelárií ako porovnať výkonnosť konkurenčných firiem a ako použiť Valida porovnávač pre porovnanie Vašej firmy s vybranou konkurenciou.

Vybrali sme 5 konkurenčných firiem, v našom prípade 5 najväčších cestovných kancelárií podľa objemu dosiahnutých tržieb v roku 2022. Ideálne, ak ako konkurentov zvolíme firmy, ktoré fungujú veľmi podobne - predávajú porovnateľné služby, majú porovnateľné obraty a majú podobný business model. Následne analyzujeme porovnanie finančných údajov. Odporúčame zamyslieť sa najmä nad nasledovnými vybranými ukazovateľmi:

Tržby v roku 2022 opäť stúpli

Je dôležité overiť, či sú tržby porovnávaných firiem naozaj porovnateľné. Neodporúčame porovnávať firmy s rádovo inými tržbami, aj keď samozrejme, ak tento fakt zohľadníme pri interpetácii, nie je vylúčené zaradiť do porovnania aj veľkostne veľmi odlišné firmy. Z pohľadu tržieb stoja na čele rebríčka 3 najväčšie cestovné kancelárieHYDROTOUR, DER Touristik SK a SATUR TRAVEL, ktorých tržby sa šplhajú k 70 mil EUR. Druhé 2 firmy - BUBO travel agency a Koala Tours – majú tržby na úrovni 26 mil EUR. Z vývoja tržieb súčasne vidno, že všetky firmy po dvoch náročných kovidových rokoch sa vrátili alebo prekonali úroveň tržieb z roku 2019.

Tržby z predaja služieb

EBITDA a zisk po zdanení

Je vhodné porovnať výsledok hospodárenia v podobe čistého zisku a EBITDA (upraveného prevádzkového zisku). Prečo vie niektorý konkurent dosiahnuť lepšie výsledky? Alebo naopak, dosahuje moja firma výrazne lepšie výsledky ako konkurencia? Dosahovanie lepšieho výsledku predurčuje, aké prostriedky firma generuje svojou činnosťou na svoj ďalší rast – či už realizáciu potrebných investíciíí alebo financovanie potreby postupne zvyšujúceho prevádzkového kapitálu.

V príklade nami analyzovaných cestovných kancellárií je výsledok nasledovný: Najväčší prevádzkový zisk v podobe EBITDA dosahuje SATUR TRAVEL – na úrovni 3,26 mil EUR, za ním nasleduje BUBO travel agency 1,39 mil EUR, tieto firmy majú aj najvyšší zisk po zdanení: 2,6 mil EUR a 1,47 mil EUR, naopak najnižší výsledok dosahuje firma DER Rouristik SK – strata vo výške -1,2 mil EUR.

EBITDA, Zisk po zdanení

Vyskúšajte porovnávač firiem

Pomocou porovnávača môžete jednoducho a rýchlo overiť výkonnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu firmy v porovnaní s konkurenciou. Zaregistrujte sa zadarmo a získajte prístup ku kompletným dátam v porovnávači firiem.

Chcem porovnať firmu s konkurenciou

V ďalšej časti sa môžeme pozrieť bližšie na marže, štruktúru nákladov alebo iné dôvody, ktoré vedú k rozdielom dosahovaných výsledkov medzi firmami.

Hrubá a čistá marža

Hrubá marža vyjadruje koľko % z tržieb zostáva firme v podobe pridanej hodnoty po odpočítaní priamych nákladov na nákup materiálu, energií a služieb – aký hrubý zisk (hodnotu) vytvoria zamestnanci. Z hrubého zisku firma ďalej hradí osobné náklady, ostatné prevádzkové náklady a finančné náklady. Považujeme za veľmi dôležité, zamyslieť sa nad tým, s akou hrubou maržou pracuje moja firma v porovnaní s konkurenciou. Je výrazne nižšia? Znamená to, že tvorím pomerovo menej hrubého zisku ako konkurencia, buď mám nižšie ceny alebo vyššie náklady na materiál alebo nakupované služby. V prípade cestovných kancelárií tvoria väčšinu nákladov práve nakupované služby (doprava, ubytovanie,...). Hrubá marža reálne odzrkadľuje, aká časť peňazí z predaných zájazdov firme zostane na mzdy, finančné náklady a tvorbu zisku.

Najvyššiu hrubú maržu 7,1 % dosahuje v roku 2022 firma SATUR TRAVEL, nasleduje s 6,6% maržou firma BUBO travel agency, ktorá sa súčasne spolu s firmou HYDROTOUR – 4,9% vrátili v tomto ukazovateli presne na úroveň v roku 2019. Dá sa predpokladať, že obe firmy obnovili svoje predkovidové fungovanie.

Čistá marža hovorí o tom, koľko % z tržieb tvorí čistý zisk po zdanení. Všetky firmy s výnimkou DER Touristik SK sa v % tvorby čistého zisku dostali na úroveň alebo vyššie ako v roku 2019.

Hrubá a čistá marža

Štruktúra nákladov a ich vplyv na zisk firmy

Pri analýze príčin rozdielov v ziskovosti firiem je dôležité pochopiť odlišnosti v ich štruktúre nákladov. Niektoré firmy majú vyšší podiel osobných nákladov ako iné z dôvodu napr. toho, že zamestnávajú pracovníkov na základe pracovnoprávneho pomeru a ich konkurencia napríklad pracovníkov najíma na základe dodávateľských vzťahov. To sa potom môže odraziť vo vyššom pomere služieb voči tržbám. Ak majú firmy porovnateľné pomery osobných nákladov voči tržbám, rozdiel pomerov služieb voči tržbám môže mať nasledovné príčiny: vyššie náklady na marketing, vyššie náklady na prenájom – skladov alebo predajní, vyššie IT náklady, ...

V prípade cestovných kancelárií sú pomery nákladov k tržbám znázornené na nasledujúcom obrázku. Všetky firmy majú veľmi porovnateľnú štruktúru nákladov, okrem firmy SATUR TRAVEL, ktorá pravdepodobne účtuje iným spôsobom náklady na služby. Ak porovnáme medzi sebou koľko z tržieb platia jednotlivé cestovné kancelárie za služby (a v prípade SATUR TRAVEL pripočítame k vykázaných nákladom na služby aj náklady na materiál), náklady na služby tvoria od 93 do 100% z tržieb za predané zájazdy, pričom najnižší pomer – 93% má BUBO travel agency. V prípade firmy BUBO travel agency vidieť z porovnania, že má najnižšie náklady aj na zamestnancov – tvoria iba 1% z celkových tržieb. Tieto dva údaje predikujú aj najlepšie výsledky tejto firmy v už spomínanom ukazovateli čistej (ziskovej) marže.

Pomer vybraných nákladov k tržbám

Vyskúšajte porovnávač firiem

Pomocou porovnávača môžete jednoducho a rýchlo overiť výkonnosť, spoľahlivosť a finančnú stabilitu firmy v porovnaní s konkurenciou. Zaregistrujte sa zadarmo a získajte prístup ku kompletným dátam v porovnávači firiem.

Chcem porovnať firmu s konkurenciou

Pracovný kapitál, likvidita, celková zadĺženosť

Pri raste firmy obvykle postupne rastie aj výška čistého pracovného kapitálu. Problém nastane, ak sa čistý pracovný kapitál dostane do záporných čísiel. Znamená to, že krátkodobé záväzky má firma vyššie ako krátkodobé pohľadávky a hotovosť.

Všeobecne je odporúčané likviditu udržiavať stabilne na hodnote okolo 1.

Nízka likvidita a vysoká celková zadĺženosť spôsobujú zvyšovanie rizika pri splácaní záväzkov.

Z pohľadu týchto ukazovateľov sa javí ako najzraniteľnejšia firma BUBO travel agency, ktorá vykazuje záporný pracovný kapitál. Spomedzi všetkých firiem má najnižšiu likviditu s hodnotou len 0,8 a súčasne takmer najvyššiu zadĺženosť na úrovni 93%. Najvyššiu mieru zadĺženosti vykazuje spoločnosť HYDROTOUR, na úrovni až 98,2%. Ako jediná čerpá aj bankový úver. Naopak najvyššiu likviditu a súčasne najnižšiu celkovú zadĺženosť vykazuje Koala Tours, dá sa zjednodušene povedať, že je finančne najstabilnejšia.

Pracovný kapitál, likvidita, celková zadĺženosť

S predchádzajúcimi ukazovateľmi odzrkadľujúcimi finančnú stabilitu firiem súvisí platobná disciplína. Je dôležité sledovať najmä u svojich zákazníkov, ako rýchlo platia svoje záväzky z obchodného styku, prípadne aký je rozdiel medzi dobou splatnosti pohľadávok a záväzkov u firiem, ktorým dodávame tovary alebo služby. Z tohto pohľadu má nepriaznivé ukazovatele spoločnosť BUBO travel agency, ktorá svoje záväzky z obchodného styku platí v priemere po 182 dňoch. Všetky porovnávané firmy sa v dobách splatnosti pohľadávok aj záväzkov z obchodného styku vrátili približne na úroveň pred kovidom.

Doba inkasa pohľadávok a Doba splácania záväzkov

Máte záujem o analýzu konkurencie na mieru?

Náš skúsený analytický tím je pripravený vypracovať Vám podrobnú analýzu konkurencie a finančného zdravia vašej firmy.

Porovnávač pre iné predmety podnikania:

Porovnávač pre obchodnú firmu

Firma prevádzkuje e-shop, má jednu alebo viac predajní alebo funguje ako veľkoobchod.

Porovnávač pre výrobnú firmu

Firma podniká vo výrobe, produkuje vlastné výrobky.