Loading

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA spotrebné družstvo Žilina
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Sídlo:
Predmestská 71
01083 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/53/L
Od 2.8.1953, posledná zmena 29.4.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Katarína Bógová
 • Ing. Katarína Trizuliaková
 • Ing. Adriana Holienková
 • Ing. Marián Jandačka
 • Ing. Vincent Vojtek
 • Ing. Zita Bógová
 • Mgr. Viera Hreusíková
 • RNDr. Miriam Drígeľová
IČO:
00169048
DIČ:
2020449277

IČ DPH:

SK2020449277
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
108 800 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 139 695 968 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 920 703 EUR vzrástol medziročne o 1 735 889 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,3% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 137 921 502 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 32 995 346 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,87%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,76%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,45%.

Absolútne ukazovatele

141 750 315 €

13,1 %

27 522 413 €

11,4 %

45 672 316 €

8,2 %

29 280 155 €

15,1 %

4 198 495 €

109,6 %

Relatívne ukazovatele

19.70 %

-0,1 %

1.38

0,0

8.58 %

3,4 %

35.89 %

-3,9 %

0.63

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 137 921 502 € 12,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 774 466 € 25,7 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 19 589 € 17,3 %
Náklady na predaj tovaru 104 926 156 € 12,3 %
Náklady na materiál, energie 3 605 052 € 13,9 %
Služby 3 661 936 € 11,8 %
Pridaná hodnota 27 522 413 € 11,4 %
Osobné náklady 19 993 415 € 9,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 869 260 € 28,3 %
Opravné položky -9 171 € 78,7 %
Ostatné výnosy 1 328 725 € %

Iné prevádzkové náklady 1 306 016 € -35,5 %
Zisk z predaja majetku -1 706 € -101,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 689 912 € 84,6 %
HV z finančnej činnosti 262 862 € %

z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 4 952 774 € 94,4 %
Daň 1 032 071 € 184,7 %
HV po zdanení 3 920 703 € 79,5 %
EBITDA 7 551 707 € 63,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 672 316 € 8,2 %
 
Neobežný majetok 29 272 116 € 5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 285 742 € 5,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 103 139 € 20,2 %
Dlhodobý finančný majetok 1 883 235 € 13,0 %
 
Obežný majetok 16 032 853 € 13,4 %
Zásoby 8 486 206 € 6,8 %
Dlhodobé pohľadávky 694 046 € -19,9 %
Krátkodobé pohľadávky 2 937 778 € 11,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 914 823 € 45,2 %
 
Časové rozlíšenie 367 347 € -5,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 672 316 € 8,2 %
 
Vlastné imanie
29 280 155 € 15,1 %
Základné imanie 1 331 000 € -0,4 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 24 028 452 € 9,7 %
HV minulých rokov 0 € 0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 920 703 € 79,5 %
 
Záväzky 16 186 932 € -2,7 %
Dlhodobé záväzky 1 704 496 € 0,9 %
Krátkodobé záväzky 11 302 430 € -1,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 180 006 € -7,7 %
 
Časové rozlíšenie 205 229 € 32,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?