Loading

KON - RAD spol. s r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KON - RAD spol. s r.o.
Sídlo:
Cesta na Senec 15725/24
83006 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/98/B
Od 20.9.1990, posledná zmena 10.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. František Paller
IČO:
00684104
DIČ:
2020301195

IČ DPH:

SK2020301195
Podľa §4, registrovaný od 12.3.1998
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
165 970 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • CENTRO MARKET SK s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma KON - RAD spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 52 151 988 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,21%. Dosiahnutá strata je 889 915 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,97% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 51 378 913 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 373 161 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,48%.

Absolútne ukazovatele

52 443 498 €

15,6 %

6 376 084 €

10,9 %

22 200 592 €

2,8 %

6 538 707 €

0,0 %

1 379 601 €

-28,1 %

Relatívne ukazovatele

12.23 %

-0,6 %

1.13

0,0

-4.01 %

-4,5 %

70.55 %

0,8 %

0.43

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 51 378 913 € 16,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 773 075 € -2,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 42 005 752 € 16,1 %
Náklady na materiál, energie 750 520 € 42,8 %
Služby 3 008 846 € 24,5 %
Pridaná hodnota 6 376 084 € 10,9 %
Osobné náklady 5 640 750 € 9,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 613 889 € 0,9 %
Opravné položky 73 299 € 138,9 %
Ostatné výnosy 48 070 € -89,0 %
Iné prevádzkové náklady 237 184 € -29,9 %
Zisk z predaja majetku 18 539 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -111 643 € -139,5 %
HV z finančnej činnosti -442 458 € -29,6 %
z toho Nákladové úroky 137 725 € 10,3 %
HV pred zdanením -554 101 € %
Daň 335 814 € %

HV po zdanení -889 915 € %
EBITDA 483 707 € -30,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 200 592 € 2,8 %
 
Neobežný majetok 10 371 653 € 3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 863 928 € -2,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 92 621 € -20,7 %
Dlhodobý finančný majetok 1 415 104 € 69,1 %
 
Obežný majetok 11 787 545 € 2,4 %
Zásoby 7 259 208 € 1,9 %
Dlhodobé pohľadávky 110 994 € -41,9 %
Krátkodobé pohľadávky 4 275 600 € 7,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 141 743 € -37,6 %
 
Časové rozlíšenie 41 394 € 2,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 200 592 € 2,8 %
 
Vlastné imanie
6 538 707 € 0,0 %
Základné imanie 165 970 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 35 631 € 104,2 %
HV minulých rokov 7 227 021 € 1,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -889 915 € %
 
Záväzky 15 661 047 € 4,0 %
Dlhodobé záväzky 4 568 063 € 5,4 %
Krátkodobé záväzky 6 158 376 € 0,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 294 591 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 233 330 € 174,5 %
Bankové úvery krátkodobé 3 884 539 € 16,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 522 148 € -56,1 %
 
Časové rozlíšenie 838 € -45,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?