Loading

MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Historický názov:
  • FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o.
  • AMBROPEK, spol. s r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Muzejná 208/1
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/2556/T
Od 11.4.1991, posledná zmena 10.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Ambrovics
IČO:
17053897
DIČ:
2020365919

IČ DPH:

SK2020365919
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10710 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
Základné imanie:
1 659 697 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. František Ambrovics (51,0%)
  • Zoltán Ambrovics (25,0%)
  • Ladislav Ambrovics (20,0%)
  • Eva Ambrovics-Steiner (4,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 752 363 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 60,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 840 971 EUR vzrástol medziročne o 895 489 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,14% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 84,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 64,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 34,88%.

Absolútne ukazovatele

44 515 771 €

56,7 %

13 544 596 €

43,6 %

25 138 475 €

94,3 %

5 385 700 €

26,9 %

-5 906 784 €

-286,5 %

Relatívne ukazovatele

31.68 %

-3,7 %

1.55

0,1

7.32 %

0,0 %

78.58 %

11,4 %

0.32

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 078 832 € 32,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 673 531 € 67,3 %
Zmena stavu zásob 783 731 € 124,7 %
Aktivácia 583 € 166,0 %
Náklady na predaj tovaru 5 510 332 € 36,0 %
Náklady na materiál, energie 20 601 110 € 84,3 %
Služby 3 880 639 € 65,0 %
Pridaná hodnota 13 544 596 € 43,6 %
Osobné náklady 8 720 904 € 34,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 443 889 € 16,5 %
Opravné položky 28 534 € 40,0 %
Ostatné výnosy 308 414 € -14,5 %
Iné prevádzkové náklady 991 900 € 51,2 %
Zisk z predaja majetku 92 593 € 51,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 760 376 € 88,8 %
HV z finančnej činnosti -289 360 € -58,2 %
z toho Nákladové úroky 217 909 € 43,3 %
HV pred zdanením 2 471 016 € 93,2 %
Daň 630 045 € 89,0 %
HV po zdanení 1 840 971 € 94,7 %
EBITDA 4 111 672 € 56,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 138 475 € 94,3 %
 
Neobežný majetok 18 687 501 € 129,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 460 689 € 129,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 226 812 € 177,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 374 145 € 34,9 %
Zásoby 2 456 910 € 28,9 %
Dlhodobé pohľadávky 104 291 € 107,9 %
Krátkodobé pohľadávky 3 443 847 € 36,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 369 097 € 49,6 %
 
Časové rozlíšenie 76 829 € 7,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 138 475 € 94,3 %
 
Vlastné imanie
5 385 700 € 26,9 %
Základné imanie 1 659 697 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 200 320 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 684 712 € 17,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 840 971 € 94,7 %
 
Záväzky 19 752 775 € 127,3 %
Dlhodobé záväzky 2 822 251 € 89,1 %
Krátkodobé záväzky 8 297 955 € 58,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 410 477 € %

Bankové úvery krátkodobé 3 955 512 € 284,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 266 580 € 75,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?