Loading

IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
Sídlo:
Prievozská 2
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/3897/B
Od 7.12.1992, posledná zmena 14.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Branislav Ondrík
  • Ing. Ľuboš Hlinka
IČO:
31337147
DIČ:
2020300337

IČ DPH:

SK7020000405
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2011
SK NACE (RÚZ):
62020 Poradenstvo týkajúce sa počítačov
Základné imanie:
1 314 081 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IBM Central and Eastern Europe B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 92 445 013 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 015 532 EUR vzrástol medziročne o 1 031 454 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,14% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 74,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,17%.

Absolútne ukazovatele

99 790 398 €

2,3 %

54 671 383 €

4,6 %

39 959 144 €

28,2 %

17 037 350 €

30,8 %

15 085 458 €

17,9 %

Relatívne ukazovatele

59.14 %

1,4 %

1.13

-0,0

25.06 %

-3,8 %

57.36 %

-0,9 %

1.78

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 485 182 € 67,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 84 959 831 € -1,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 205 741 € 63,7 %
Náklady na materiál, energie 122 169 € -74,7 %
Služby 29 445 720 € -10,1 %
Pridaná hodnota 54 671 383 € 4,6 %
Osobné náklady 48 174 461 € 7,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 155 417 € -30,1 %
Opravné položky 1 953 € 0,2 %
Ostatné výnosy 2 422 € -99,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 254 952 € 14,0 %
Zisk z predaja majetku -38 341 € -211,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 048 681 € -28,8 %
HV z finančnej činnosti 6 745 876 € 29,6 %
z toho Nákladové úroky 57 492 € -40,1 %
HV pred zdanením 10 794 557 € -0,9 %
Daň 779 025 € -59,1 %
HV po zdanení 10 015 532 € 11,5 %
EBITDA 5 242 439 € -28,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 959 144 € 28,2 %
 
Neobežný majetok 4 705 965 € 71,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 694 470 € 71,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 532 € -0,0 %
Dlhodobý finančný majetok 8 963 € 0,0 %
 
Obežný majetok 35 228 621 € 30,7 %
Zásoby 21 394 € %

Dlhodobé pohľadávky 879 059 € 92,2 %
Krátkodobé pohľadávky 34 305 200 € 29,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 22 968 € 0,5 %
 
Časové rozlíšenie 24 558 € -98,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 959 144 € 28,2 %
 
Vlastné imanie
17 037 350 € 30,8 %
Základné imanie 1 314 081 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 974 982 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 732 755 € 170,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 015 532 € 11,5 %
 
Záväzky 18 666 219 € 28,7 %
Dlhodobé záväzky 358 239 € 4,7 %
Krátkodobé záväzky 15 033 087 € 30,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 274 893 € 23,8 %
 
Časové rozlíšenie 4 255 575 € 16,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?