Loading

ABB, s.r.o.

Historický názov:
 • ABB Elektro, s.r.o.
 • ABB EZ Bratislava, s.r.o.
 • EZ Bratislava s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ABB, s.r.o.
Sídlo:
Tuhovská 29
83106 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/8428/B
Od 13.2.1995, posledná zmena 21.9.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ivana Lastomírska, PhD.
 • Ing. Mario Pastierovič
 • Ing. Pavel Mík, MBA
IČO:
31389325
DIČ:
2020326396

IČ DPH:

SK2020326396
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1995
SK NACE (RÚZ):
33200 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Základné imanie:
331 940 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • ABB Asea Brown Boveri Ltd (99,77%)
 • ABB Verwaltungs AG (0,23%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ABB, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 573 829 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 739 956 EUR poklesol medziročne o 46 143 EUR.

Firma predala tovar za 19 571 083 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 580 378 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 43%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 140,24%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,4%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,05%.

Absolútne ukazovatele

41 591 062 €

5,0 %

10 530 759 €

8,4 %

22 909 788 €

11,2 %

6 278 382 €

-0,7 %

8 931 753 €

3,1 %

Relatívne ukazovatele

25.33 %

0,7 %

1.58

0,0

11.96 %

-1,6 %

72.60 %

3,3 %

1.61

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 19 571 083 € -2,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 22 002 746 € 13,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 10 990 705 € -39,7 %
Náklady na materiál, energie 12 906 128 € 140,2 %
Služby 7 036 964 € 11,4 %
Pridaná hodnota 10 530 759 € 8,4 %
Osobné náklady 6 684 782 € 9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 57 815 € -16,6 %
Opravné položky 100 590 € 160,9 %
Ostatné výnosy 10 508 € -89,4 %
Iné prevádzkové náklady 287 451 € 289,6 %
Zisk z predaja majetku 1 736 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 521 638 € -1,9 %
HV z finančnej činnosti 8 247 € 277,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 529 885 € -1,5 %
Daň 789 929 € -1,1 %
HV po zdanení 2 739 956 € -1,7 %
EBITDA 3 569 034 € 2,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 909 788 € 11,2 %
 
Neobežný majetok 188 974 € -9,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 188 974 € -9,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 518 119 € 10,9 %
Zásoby 1 074 762 € 41,8 %
Dlhodobé pohľadávky 951 305 € 12,4 %
Krátkodobé pohľadávky 20 492 052 € 9,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 202 695 € 156,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 909 788 € 11,2 %
 
Vlastné imanie
6 278 382 € -0,7 %
Základné imanie 331 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 190 225 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 016 261 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 739 956 € -1,7 %
 
Záväzky 16 574 564 € 16,6 %
Dlhodobé záväzky 87 454 € 27,3 %
Krátkodobé záväzky 12 780 914 € 18,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 706 196 € 11,5 %
 
Časové rozlíšenie 56 842 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?