Loading

Wienerberger s.r.o.

Historický názov:
 • Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.
 • Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
 • Wienerberger slovenské tehelne spol. s r.o.
 • Wienerberger-Slovenské tehelne spol. s.r.o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Wienerberger s.r.o.
Sídlo:
Tehelná 1203/6
95301 Zlaté Moravce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2141/N
Od 11.8.1992, posledná zmena 8.12.2023
Štatutárny orgán:
 • Gülnaz Atila
 • Ing. Marian Kalafut
 • Ing. Peter Vrablec
IČO:
31418821
DIČ:
2020411954

IČ DPH:

SK2020411954
Podľa §4, registrovaný od 20.1.1993
SK NACE (RÚZ):
23320 Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
Základné imanie:
3 319 392 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Tondach Beteiligungs GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Wienerberger s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 671 144 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 818 520 EUR vzrástol medziročne o 6 436 951 EUR.

Firma predala tovar za 23 262 130 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 005 693 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 30%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,15%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,45%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,48%.

Absolútne ukazovatele

54 272 958 €

32,4 %

19 269 270 €

90,0 %

34 285 371 €

16,2 %

21 684 220 €

68,5 %

3 902 758 €

%

Relatívne ukazovatele

38.03 %

11,9 %

3.02

1,1

25.72 %

17,6 %

36.75 %

-19,6 %

0.27

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 262 130 € 24,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 409 014 € 36,4 %
Zmena stavu zásob 1 390 883 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 16 256 437 € 14,5 %
Náklady na materiál, energie 7 862 474 € 23,2 %
Služby 8 283 841 € 8,4 %
Pridaná hodnota 19 269 270 € 90,0 %
Osobné náklady 6 375 987 € 18,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 921 453 € -1,9 %
Opravné položky 391 414 € %

Ostatné výnosy 1 996 288 € -23,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 452 247 € -23,7 %
Zisk z predaja majetku 41 619 € 49,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 556 081 € 226,4 %
HV z finančnej činnosti -21 570 € 91,2 %
z toho Nákladové úroky 74 322 € -65,6 %
HV pred zdanením 11 534 511 € 250,1 %
Daň 2 715 991 € 197,4 %
HV po zdanení 8 818 520 € 270,3 %
EBITDA 13 426 507 € 151,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 285 371 € 16,2 %
 
Neobežný majetok 19 937 441 € 1,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 835 834 € 1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 101 607 € -32,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 14 321 358 € 46,6 %
Zásoby 5 970 261 € 67,0 %
Dlhodobé pohľadávky 709 894 € -29,2 %
Krátkodobé pohľadávky 2 515 036 € -34,4 %
Krátkodobý finančný majetok 5 072 984 € 273,9 %
Finančné účty 53 183 € %

 
Časové rozlíšenie 26 572 € 80,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 285 371 € 16,2 %
 
Vlastné imanie
21 684 220 € 68,5 %
Základné imanie 3 319 392 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 331 939 € -99,0 %
HV minulých rokov 9 214 369 € 135,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 818 520 € 270,3 %
 
Záväzky 8 254 945 € -41,3 %
Dlhodobé záväzky 2 860 € -99,9 %
Krátkodobé záväzky 5 389 072 € -14,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 863 013 € 3,6 %
 
Časové rozlíšenie 4 346 206 € 68,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?