Loading

GORENJE Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • GORENJE Slovakia s r. o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GORENJE Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Hodžovo námestie 2A
81106 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36068/B
Od 4.2.1993, posledná zmena 22.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Gregor Gržina
IČO:
31428673
DIČ:
2020388469

IČ DPH:

SK2020388469
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Základné imanie:
892 053 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hisense Europe Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma GORENJE Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 42 883 908 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 177 662 EUR vzrástol medziročne o 40 327 EUR.

Firma predala tovar za 42 869 729 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 377 893 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 35,34%.

Absolútne ukazovatele

75 739 674 €

10,1 %

1 540 999 €

19,7 %

13 687 293 €

66,0 %

1 258 920 €

3,3 %

2 915 217 €

17,1 %

Relatívne ukazovatele

3.59 %

0,4 %

2.19

-0,3

1.30 %

-0,4 %

90.80 %

5,6 %

1.28

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 42 869 729 € 4,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 14 179 € -19,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 35 491 836 € 2,8 %
Náklady na materiál, energie 156 695 € 42,8 %
Služby 5 694 378 € 12,9 %
Pridaná hodnota 1 540 999 € 19,7 %
Osobné náklady 705 226 € 35,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 24 764 € 48,1 %
Opravné položky 8 853 € 122,8 %
Ostatné výnosy 32 679 181 € 17,6 %
Iné prevádzkové náklady 33 129 952 € 17,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 351 385 € 27,2 %
HV z finančnej činnosti -116 253 € -31,4 %
z toho Nákladové úroky 240 614 € 242,3 %
HV pred zdanením 235 132 € 25,3 %
Daň 57 470 € 14,2 %
HV po zdanení 177 662 € 29,4 %
EBITDA 376 149 € 28,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 687 293 € 66,0 %
 
Neobežný majetok 222 032 € 75,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 222 032 € 75,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 465 261 € 65,9 %
Zásoby 60 058 € 183,2 %
Dlhodobé pohľadávky 525 136 € 35,0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 777 217 € 57,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 102 850 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 687 293 € 66,0 %
 
Vlastné imanie
1 258 920 € 3,3 %
Základné imanie 892 053 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 189 205 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 177 662 € 29,4 %
 
Záväzky 12 428 373 € 76,9 %
Dlhodobé záväzky 11 005 € 22,6 %
Krátkodobé záväzky 10 024 908 € 91,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 392 460 € 34,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?