Loading

LKQ SK s.r.o.

Historický názov:
  • ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LKQ SK s.r.o.
Sídlo:
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/10987/B
Od 1.1.1994, posledná zmena 1.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Petr Wehrenberg
  • Ing. Zoltán Fröhlich
IČO:
31596061
DIČ:
2020454315

IČ DPH:

SK2020454315
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1994
SK NACE (RÚZ):
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
303 746 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ELIT Group GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma LKQ SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 103 574 430 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 621 256 EUR poklesol medziročne o 1 146 370 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 103 307 284 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 33 693 285 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 32%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,3%.

Absolútne ukazovatele

104 832 402 €

4,5 %

19 609 308 €

-0,8 %

51 628 705 €

15,1 %

24 785 952 €

7,0 %

18 427 650 €

6,8 %

Relatívne ukazovatele

18.93 %

-1,0 %

1.43

-0,1

3.14 %

-3,0 %

51.99 %

3,6 %

0.72

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 103 307 284 € 4,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 267 146 € 98,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 181 762 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 69 613 999 € 4,8 %
Náklady na materiál, energie 2 940 169 € 29,2 %
Služby 11 659 155 € 9,1 %
Pridaná hodnota 19 609 308 € -0,8 %
Osobné náklady 13 669 572 € 3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 996 678 € 2,7 %
Opravné položky -137 010 € %
Ostatné výnosy 969 920 € -7,2 %
Iné prevádzkové náklady 2 310 813 € 12,5 %
Zisk z predaja majetku 88 488 € 202,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 761 224 € -22,1 %
HV z finančnej činnosti -201 085 € 17,8 %
z toho Nákladové úroky 21 185 € -65,1 %
HV pred zdanením 2 560 139 € -22,4 %
Daň 938 883 € 76,9 %
HV po zdanení 1 621 256 € -41,4 %
EBITDA 4 532 404 € -16,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 628 705 € 15,1 %
 
Neobežný majetok 7 467 765 € 12,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 881 332 € 36,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 586 433 € -14,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 40 341 069 € 18,6 %
Zásoby 25 393 001 € 8,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 123 362 € 21,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 169 156 € 21,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 655 550 € 76,0 %
 
Časové rozlíšenie 3 819 871 € -9,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 628 705 € 15,1 %
 
Vlastné imanie
24 785 952 € 7,0 %
Základné imanie 303 746 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 91 533 € 0,0 %
HV minulých rokov 22 769 417 € 13,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 621 256 € -41,4 %
 
Záväzky 26 546 844 € 22,4 %
Dlhodobé záväzky 913 463 € 19,9 %
Krátkodobé záväzky 24 314 019 € 21,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 319 362 € 50,8 %
 
Časové rozlíšenie 295 909 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?