Loading

Skanska SK a.s.

Historický názov:
  • Skanska BS a.s.
  • BANSKÉ STAVBY, a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Skanska SK a.s.
Sídlo:
Krajná 29
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5012/B
Od 3.8.1994, posledná zmena 18.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Magdaléna Dobišová
  • Ing. Miroslav Potoč
  • Ing. Pavol Abrhan
  • Ing. Ivan Dimitrov
IČO:
31611788
DIČ:
2020478955

IČ DPH:

SK2020478955
Podľa §4, registrovaný od 3.8.1994
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
1 660 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Skanska SK a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 158 366 300 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 45,28%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 401 414 EUR vzrástol medziročne o 1 826 024 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,06% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 66,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,73%.

Absolútne ukazovatele

160 565 075 €

41,6 %

31 156 239 €

22,0 %

75 681 435 €

-0,1 %

30 693 079 €

17,1 %

29 839 921 €

-10,0 %

Relatívne ukazovatele

19.67 %

-3,8 %

1.35

-0,0

5.82 %

2,4 %

59.44 %

-6,0 %

2.18

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 517 118 € -30,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 155 849 182 € 47,9 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia 1 007 108 € -26,9 %
Náklady na predaj tovaru 2 337 391 € -31,7 %
Náklady na materiál, energie 35 278 186 € 31,2 %
Služby 90 590 328 € 66,1 %
Pridaná hodnota 31 156 239 € 22,0 %
Osobné náklady 23 023 212 € 23,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 672 282 € -83,3 %
Opravné položky 577 114 € %

Ostatné výnosy 709 611 € -74,4 %
Iné prevádzkové náklady 2 511 200 € -32,8 %
Zisk z predaja majetku 54 257 € -58,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 147 563 € 149,4 %
HV z finančnej činnosti -188 742 € 48,9 %
z toho Nákladové úroky 151 641 € -36,2 %
HV pred zdanením 4 958 821 € 192,5 %
Daň 557 407 € 163,3 %
HV po zdanení 4 401 414 € 70,9 %
EBITDA 5 765 588 € -3,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
75 681 435 € -0,1 %
 
Neobežný majetok 10 079 284 € 1,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 146 534 € 2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 30 069 € -24,6 %
Dlhodobý finančný majetok 4 902 681 € -0,0 %
 
Obežný majetok 63 902 894 € 2,1 %
Zásoby 2 731 609 € -22,2 %
Dlhodobé pohľadávky 12 798 779 € 53,4 %
Krátkodobé pohľadávky 48 004 552 € -4,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 367 954 € 9,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 699 257 € -47,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 75 681 435 € -0,1 %
 
Vlastné imanie
30 693 079 € 17,1 %
Základné imanie 1 660 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 15 005 432 € -0,0 %
HV minulých rokov 9 626 233 € 38,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 401 414 € 70,9 %
 
Záväzky 44 988 356 € -9,2 %
Dlhodobé záväzky 8 252 829 € -28,3 %
Krátkodobé záväzky 22 963 451 € -5,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 13 772 076 € 0,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?