Loading

Považská cementáreň, a.s.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Považská cementáreň, a.s.
Sídlo:
J. Kráľa
01863 Ladce
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/248/R
Od 1.10.1994, posledná zmena 21.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Gastinger
  • Mgr. Peter Hort
  • Pavel Kohout
IČO:
31615716
DIČ:
2020437232

IČ DPH:

SK2020437232
Podľa §4, registrovaný od 24.10.1994
SK NACE (RÚZ):
23510 Výroba cementu
Základné imanie:
11 508 830 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Považská cementáreň, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 90 774 425 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 789 190 EUR vzrástol medziročne o 1 229 340 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 60,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,56%.

Absolútne ukazovatele

118 195 520 €

27,5 %

30 311 441 €

10,1 %

127 042 138 €

8,1 %

73 231 135 €

3,3 %

34 442 395 €

38,1 %

Relatívne ukazovatele

33.39 %

-4,7 %

1.88

0,0

2.20 %

0,9 %

42.36 %

2,6 %

0.82

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 513 794 € 61,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 89 260 631 € 25,0 %
Zmena stavu zásob 2 086 986 € %

Aktivácia 55 512 € -71,9 %
Náklady na predaj tovaru 1 479 565 € 62,6 %
Náklady na materiál, energie 45 404 370 € 60,8 %
Služby 15 631 875 € 0,2 %
Pridaná hodnota 30 311 441 € 10,1 %
Osobné náklady 16 120 382 € 8,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 227 522 € 4,9 %
Opravné položky 293 294 € 289,6 %
Ostatné výnosy 24 978 546 € 23,2 %
Iné prevádzkové náklady 26 883 462 € 16,1 %
Zisk z predaja majetku 40 273 € 8,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 895 272 € 80,8 %
HV z finančnej činnosti -183 479 € -28,1 %
z toho Nákladové úroky 161 213 € 34,5 %
HV pred zdanením 3 711 793 € 84,5 %
Daň 922 603 € 104,3 %
HV po zdanení 2 789 190 € 78,8 %
EBITDA 12 082 521 € 23,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
127 042 138 € 8,1 %
 
Neobežný majetok 77 046 527 € -3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 69 637 115 € -2,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 115 165 € -31,6 %
Dlhodobý finančný majetok 7 294 247 € -4,7 %
 
Obežný majetok 49 730 048 € 31,2 %
Zásoby 12 965 183 € 43,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 411 761 € 41,6 %
Krátkodobý finančný majetok 24 270 862 € 19,8 %
Finančné účty 3 082 242 € 55,8 %
 
Časové rozlíšenie 265 563 € 28,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 127 042 138 € 8,1 %
 
Vlastné imanie
73 231 135 € 3,3 %
Základné imanie 11 508 830 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 637 265 € -0,7 %
HV minulých rokov 8 295 850 € 21,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 789 190 € 78,8 %
 
Záväzky 53 810 993 € 15,3 %
Dlhodobé záväzky 3 014 100 € -1,2 %
Krátkodobé záväzky 10 231 384 € 30,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 6 641 200 € 12,2 %
Bankové úvery krátkodobé 5 321 822 € 0,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 28 602 487 € 16,5 %
 
Časové rozlíšenie 10 € -33,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?