Loading

Zvolenská mliekareň s.r.o.

Historický názov:
  • Schreiber Slovakia s.r.o.
  • SENOBLE Central Europe, s.r.o.
  • I. WITTMANN & SYN, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zvolenská mliekareň s.r.o.
Sídlo:
T. G. Masaryka 8580
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/2752/S
Od 30.5.1995, posledná zmena 2.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Juraj Blada
IČO:
31629857
DIČ:
2020476766

IČ DPH:

SK2020476766
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1998
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
33 570 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • NEXO TRADE, s.r.o. (99,11%)
  • Juraj Blada (0,89%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma Zvolenská mliekareň s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 041 108 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 53,59%. Dosiahnutá strata je 1 071 091 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,1% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 70,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,37%.

Absolútne ukazovatele

42 267 632 €

56,2 %

4 185 281 €

14,0 %

27 020 209 €

1,5 %

16 639 594 €

-6,0 %

-3 436 055 €

-15,2 %

Relatívne ukazovatele

10.20 %

-3,5 %

1.32

0,0

-3.96 %

-9,4 %

38.42 %

5,0 %

0.33

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 041 108 € 53,6 %
Zmena stavu zásob 813 709 € %

Aktivácia 52 508 € 127,7 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 34 713 665 € 70,8 %
Služby 2 949 273 € 3,7 %
Pridaná hodnota 4 185 281 € 14,0 %
Osobné náklady 3 174 388 € 14,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 202 247 € %

Opravné položky 60 257 € 146,1 %
Ostatné výnosy 223 538 € 16,9 %
Iné prevádzkové náklady 144 579 € -10,7 %
Zisk z predaja majetku 3 407 € 128,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 110 139 € -169,6 %
HV z finančnej činnosti 39 048 € -19,7 %
z toho Nákladové úroky 59 907 € -17,5 %
HV pred zdanením -1 071 091 € -165,2 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -1 071 091 € -173,8 %
EBITDA 1 088 701 € 36,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 020 209 € 1,5 %
 
Neobežný majetok 13 535 157 € -9,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 793 251 € -8,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 741 906 € -22,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 445 658 € 15,2 %
Zásoby 3 161 529 € 32,2 %
Dlhodobé pohľadávky 7 125 505 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 145 226 € 46,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 398 € 120,7 %
 
Časové rozlíšenie 39 394 € 12,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 020 209 € 1,5 %
 
Vlastné imanie
16 639 594 € -6,0 %
Základné imanie 38 270 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 72 557 € 100,0 %
HV minulých rokov -20 631 872 € 6,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 071 091 € -173,8 %
 
Záväzky 10 377 965 € 16,7 %
Dlhodobé záväzky 80 100 € %

Krátkodobé záväzky 7 593 920 € 31,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 199 032 € 23,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 504 913 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 650 € -71,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?