Loading

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Sídlo:
Komenského 7
04001 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/3697/V
Od 16.10.1993, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Tkáč
IČO:
31679692
DIČ:
2020485500

IČ DPH:

SK2020485500
Podľa §4, registrovaný od 16.10.1993
SK NACE (RÚZ):
35300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Vlast.územnej samosprávy
  • Mesto Košice (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.04.2023 ako riadna.

Firma TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 373 668 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 253 850 EUR vzrástol medziročne o 49 713 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,08%.

Absolútne ukazovatele

58 205 458 €

5,4 %

7 229 224 €

2,0 %

38 604 561 €

-7,4 %

20 560 191 €

1,1 %

-4 450 673 €

-168,4 %

Relatívne ukazovatele

12.60 %

-0,5 %

1.80

-0,1

0.66 %

0,2 %

46.74 %

-4,4 %

0.69

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 57 373 668 € 5,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 46 751 202 € 6,8 %
Služby 3 391 342 € 1,2 %
Pridaná hodnota 7 229 224 € 2,0 %
Osobné náklady 4 013 677 € 8,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 522 471 € -3,8 %
Opravné položky 12 769 € -83,6 %
Ostatné výnosy 828 202 € -12,9 %
Iné prevádzkové náklady 122 048 € -56,2 %
Zisk z predaja majetku 136 € -99,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 388 497 € 5,5 %
HV z finančnej činnosti -69 530 € 11,6 %
z toho Nákladové úroky 29 329 € -20,8 %
HV pred zdanením 318 967 € 10,2 %
Daň 65 117 € -23,8 %
HV po zdanení 253 850 € 24,4 %
EBITDA 3 910 832 € -0,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 604 561 € -7,4 %
 
Neobežný majetok 28 496 236 € -0,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 385 239 € -0,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 110 997 € -19,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 750 701 € -28,4 %
Zásoby 67 751 € -3,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 221 280 € 13,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 461 670 € -54,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 357 624 € 50,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 604 561 € -7,4 %
 
Vlastné imanie
20 560 191 € 1,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 299 702 € 0,8 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 253 850 € 24,4 %
 
Záväzky 11 704 604 € -22,7 %
Dlhodobé záväzky 532 861 € -7,2 %
Krátkodobé záväzky 5 115 897 € -30,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 290 000 € -57,5 %
Bankové úvery krátkodobé 3 103 335 € 155,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 662 511 € 14,2 %
 
Časové rozlíšenie 6 339 766 € 2,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?