ViaPharma SK s. r. o.

Historický názov:
 • MEDICAL GROUP SK a.s.
 • MARTEK MEDICAL SK a.s.
 • FAKON, akciová spoločnosť Košice
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ViaPharma SK s. r. o.
Sídlo:
Digital Park II, Einsteinova 23
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/164957/B
Od 17.5.1995, posledná zmena 1.6.2023
Štatutárny orgán:
 • Emil Huraj, MBA
 • Ing. Jaroslav Kypr
 • Ing. Juraj Bóna
 • Ing. Marián Jánoš, MBA
IČO:
31708030
DIČ:
2020481936

IČ DPH:

SK7120000195
Podľa §4b, registrovaný od 1.5.2024
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
1 659 700 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Dr.Max Holding SK, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma ViaPharma SK s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 139 446 443 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,35%. Dosiahnutá strata je 639 051 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,57% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 139 403 964 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 132 567 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,93%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 97,8%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,06%.

Absolútne ukazovatele

150 584 929 €

10,4 %

2 058 843 €

-36,6 %

46 659 563 €

6,0 %

2 218 703 €

-22,4 %

-3 287 270 €

%

Relatívne ukazovatele

1.48 %

-1,0 %

1.12

-0,5

-1.37 %

-2,3 %

95.24 %

1,7 %

0.71

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 139 403 964 € 4,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 479 € 5,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 135 271 397 € 4,8 %
Náklady na materiál, energie 523 953 € 6,9 %
Služby 1 393 528 € 97,8 %
Pridaná hodnota 2 058 843 € -36,6 %
Osobné náklady 1 844 095 € -6,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 478 199 € 148,9 %
Opravné položky -9 797 € -103,0 %
Ostatné výnosy 11 038 968 € %

Iné prevádzkové náklady 10 915 726 € %

Zisk z predaja majetku 93 619 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 161 929 € -82,8 %
HV z finančnej činnosti -728 686 € -167,6 %
z toho Nákladové úroky 723 965 € 188,4 %
HV pred zdanením -566 757 € -184,8 %
Daň 72 294 € -70,3 %
HV po zdanení -639 051 € -250,2 %
EBITDA 337 990 € -70,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 659 563 € 6,0 %
 
Neobežný majetok 5 523 837 € 172,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 732 892 € 157,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 790 945 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 40 757 812 € -2,9 %
Zásoby 9 658 551 € 41,7 %
Dlhodobé pohľadávky 112 379 € -28,2 %
Krátkodobé pohľadávky 30 492 823 € -10,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 494 059 € -52,9 %
 
Časové rozlíšenie 377 914 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 659 563 € 6,0 %
 
Vlastné imanie
2 218 703 € -22,4 %
Základné imanie 1 659 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 331 940 € 0,0 %
HV minulých rokov 866 114 € 96,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -639 051 € -250,2 %
 
Záväzky 44 440 485 € 7,9 %
Dlhodobé záväzky 3 679 € -17,6 %
Krátkodobé záväzky 44 310 242 € 8,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 126 564 € -28,6 %
 
Časové rozlíšenie 375 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?