PROAGROS Levice, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PROAGROS Levice, s.r.o.
Sídlo:
Moyzesova 14
93405 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/1214/N
Od 3.4.1995, posledná zmena 28.5.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Roman Čerťanský
  • Ing. Štefan Škarba
IČO:
34119329
DIČ:
2020402758

IČ DPH:

SK2020402758
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Roman Čerťanský (50,0%)
  • Ing. Štefan Škarba (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma PROAGROS Levice, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 27 243 193 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,88%. Dosiahnutá strata je 217 491 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,33% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 976 444 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 967 408 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,86%.

Absolútne ukazovatele

27 435 218 €

-2,7 %

869 977 €

-43,7 %

11 503 943 €

-3,2 %

3 642 431 €

-8,3 %

256 987 €

-52,7 %

Relatívne ukazovatele

3.19 %

-2,3 %

1.16

-1,2

-1.89 %

-6,4 %

68.34 %

1,8 %

0.29

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 976 444 € -3,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb266 749 € 86,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia49 683 € 25,0 %
Náklady na predaj tovaru25 009 036 € -0,2 %
Náklady na materiál, energie207 232 € 17,4 %
Služby1 206 631 € 7,5 %
Pridaná hodnota869 977 € -43,7 %
Osobné náklady750 727 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku104 887 € 2,9 %
Opravné položky11 330 € -94,2 %
Ostatné výnosy101 803 € 6,3 %
Iné prevádzkové náklady114 451 € 37,1 %
Zisk z predaja majetku38 952 € %

 
HV z hospodárskej činnosti29 337 € -96,3 %
HV z finančnej činnosti-206 903 € -103,0 %
z toho Nákladové úroky190 479 € 134,1 %
HV pred zdanením-177 566 € -125,9 %
Daň39 925 € -72,8 %
HV po zdanení-217 491 € -140,5 %
EBITDA95 272 € -89,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 503 943 € -3,2 %
 
Neobežný majetok3 454 066 € 0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok1 355 601 € 0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok3 250 € -31,6 %
Dlhodobý finančný majetok2 095 215 € 0,0 %
 
Obežný majetok8 028 831 € -4,6 %
Zásoby5 771 481 € 13,9 %
Dlhodobé pohľadávky0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky2 206 089 € -33,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty51 261 € %

 
Časové rozlíšenie21 046 € 20,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky11 503 943 € -3,2 %
 
Vlastné imanie
3 642 431 € -8,3 %
Základné imanie6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania664 € 0,0 %
HV minulých rokov3 852 618 € 12,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení-217 491 € -140,5 %
 
Záväzky7 852 408 € -0,7 %
Dlhodobé záväzky35 624 € %

Krátkodobé záväzky4 130 437 € 4,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé3 653 349 € -6,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé32 998 € 19,1 %
 
Časové rozlíšenie9 104 € -3,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?