Teta drogérie SR s. r.o.

Historický názov:
  • PEMAS plus spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Teta drogérie SR s. r.o.
Sídlo:
Hlohovecká 6
95141 Lužianky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/29286/N
Od 8.7.1996, posledná zmena 9.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Kratochvíl
  • Martin Moravec
  • Milan Borhy
IČO:
35694254
DIČ:
2020340322

IČ DPH:

SK2020340322
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1996
SK NACE (RÚZ):
47750 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Solvent ČR s.r.o. (51,0%)
  • Ing. Peter Kratochvíl (24,5%)
  • Milan Borhy (24,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 13.06.2024 ako riadna.

Firma Teta drogérie SR s. r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 96 533 117 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 371 489 EUR vzrástol medziročne o 805 080 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,54% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 96 374 050 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 33 661 457 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 34%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 51,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,11%.

Absolútne ukazovatele

98 806 234 €

22,0 %

19 635 188 €

12,6 %

40 790 125 €

9,3 %

10 003 688 €

10,5 %

1 608 091 €

%

Relatívne ukazovatele

20.34 %

-1,5 %

1.30

-0,0

8.27 %

1,4 %

75.48 %

-0,3 %

0.20

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 96 374 050 € 20,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb159 067 € 54,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru62 712 593 € 18,7 %
Náklady na materiál, energie942 191 € -5,0 %
Služby13 243 145 € 52,0 %
Pridaná hodnota19 635 188 € 12,6 %
Osobné náklady15 071 260 € 16,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 325 146 € -15,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy2 181 724 € 109,5 %
Iné prevádzkové náklady641 273 € 126,8 %
Zisk z predaja majetku11 994 € %

 
HV z hospodárskej činnosti4 791 227 € 31,1 %
HV z finančnej činnosti-423 831 € -22,5 %
z toho Nákladové úroky0 € -100,0 %
HV pred zdanením4 367 396 € 31,9 %
Daň995 907 € 33,9 %
HV po zdanení3 371 489 € 31,4 %
EBITDA6 104 379 € 16,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 790 125 € 9,3 %
 
Neobežný majetok8 776 351 € -2,1 %
Dlhodobý hmotný majetok8 773 523 € -2,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok2 828 € -18,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok29 388 399 € 8,3 %
Zásoby25 937 938 € 7,8 %
Dlhodobé pohľadávky100 793 € 4,2 %
Krátkodobé pohľadávky2 424 040 € 43,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty925 628 € -27,3 %
 
Časové rozlíšenie2 625 375 € 112,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky40 790 125 € 9,3 %
 
Vlastné imanie
10 003 688 € 10,5 %
Základné imanie10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania32 302 € 0,0 %
HV minulých rokov6 589 897 € 2,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení3 371 489 € 31,4 %
 
Záväzky30 344 841 € 8,2 %
Dlhodobé záväzky4 800 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky29 863 294 € 8,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé476 747 € 24,7 %
 
Časové rozlíšenie441 596 € 77,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?