Loading

Antalis, a.s.

Historický názov:
  • Antalis Slovakia, a.s.
  • SMOZA a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Antalis, a.s.
Sídlo:
Mlynské Nivy 73
82105 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1163/B
Od 1.10.1996, posledná zmena 10.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petra Pelová
  • Joanna Maria Smolinska
  • Juraj Palčinský
IČO:
35699434
DIČ:
2020327320

IČ DPH:

SK2020327320
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1996
SK NACE (RÚZ):
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
Základné imanie:
66 400 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Antalis, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 271 968 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 131 415 EUR vzrástol medziročne o 1 022 320 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,49% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 695 784 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 543 528 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 76,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,67%.

Absolútne ukazovatele

32 511 444 €

36,6 %

3 473 040 €

87,6 %

8 357 487 €

8,5 %

3 568 123 €

46,4 %

3 712 863 €

47,8 %

Relatívne ukazovatele

10.76 %

2,9 %

1.73

0,7

13.54 %

12,1 %

57.31 %

-11,0 %

1.07

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 695 784 € 36,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 576 184 € 29,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 152 256 € 31,6 %
Náklady na materiál, energie 250 020 € 76,5 %
Služby 2 201 246 € 25,3 %
Pridaná hodnota 3 473 040 € 87,6 %
Osobné náklady 2 012 011 € 15,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 27 105 € -14,1 %
Opravné položky 220 003 € 164,1 %
Ostatné výnosy 238 483 € 35,9 %
Iné prevádzkové náklady 133 821 € 86,8 %
Zisk z predaja majetku 857 € -40,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 514 846 € %

HV z finančnej činnosti -89 049 € -147,3 %
z toho Nákladové úroky 70 570 € %

HV pred zdanením 1 425 797 € %

Daň 294 382 € %

HV po zdanení 1 131 415 € %

EBITDA 1 541 094 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
8 357 487 € 8,5 %
 
Neobežný majetok 181 530 € 8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 83 253 € 12,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 507 € %

Dlhodobý finančný majetok 92 770 € 0,1 %
 
Obežný majetok 8 078 691 € 8,6 %
Zásoby 3 433 328 € 32,3 %
Dlhodobé pohľadávky 237 169 € 71,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 328 925 € -3,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 79 269 € -67,1 %
 
Časové rozlíšenie 97 266 € 1,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 357 487 € 8,5 %
 
Vlastné imanie
3 568 123 € 46,4 %
Základné imanie 66 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 713 266 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 342 958 € 4,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 131 415 € %

 
Záväzky 4 763 361 € -9,5 %
Dlhodobé záväzky 4 974 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 4 199 922 € -14,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 558 465 € 46,3 %
 
Časové rozlíšenie 26 003 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?